Czy zostanie uchwalony regulamin niezgodny z prawem?

RPK, Złotoryja, Macuga Paweł Fot. Archiwum własne
RPK, Złotoryja, Macuga Paweł

Złotoryjskie RPK  opracowało nowy regulamin zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków.Dokument ten jest ważny dla mieszkańców ponieważ ustala, zgodne z prawem, zasady działania przedsiębiorstwa. Nowy regulamin uchwalą radni po zapoznaniu się z opinią organu regulacyjnego.W przypadku złotoryjskiego regulaminu opinia ta jest negatywna.  


Projekt regulaminu musi być  zaopiniowany przez  dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej. Opinia ta nie ma charakteru wiążącego ani dla rady gminy przy podejmowaniu ostatecznej uchwały w sprawie regulaminu, ani dla organu nadzoru, ale musi zawierać pełną ocenę  zgodności ze zmianami w obowiązującym prawie.

Projekt nowego regulaminu opracował i przedstawił radnym w sierpniu prezes złotoryjskiego RPK, Paweł Macuga. Pod koniec września radni mogli zapoznać się z opinią dyrektora RGWZ o dokumencie. Niestety była to opinia negatywna. W opracowanym przez RPK regulaminie wskazano wiele braków  wśród nich:

  • Nie określono minimalnego poziomu usług  świadczonych przez RPK w zakresie jakości ścieków oraz warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami.
  • § 9. W razie niemożności odczytu wskazań urządzenia pomiarowego przez Przedsiębiorstwo z powodu jego niesprawności, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie oszacowania ilości z ostatnich 180 dni lub trzech typowych okresów rozliczeniowych. - Regulacja w tej formie pozwala RPK przyjąć dowolną interpretację, w zależności od zaistniałej sytuacji.
  • Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są  zawarte w taryfie, Przedsiębiorstwo określa w cenniku usług dostępnym w jego siedzibie i na stronie internetowej. - Zapis ten w sposób nieuprawniony daje przedsiębiorstwu tytuł do jednostronnego narzucania opłat za bliżej nieokreślone usługi. Tym samym pozostaje w sprzeczności z ustawą, która nie uprawnia przedsiębiorstwa do ustalania cen za usługi.
  • $ 15 ust. 1 projektu regulaminu istotnie narusza przepisy gdyż treścią regulaminu nie może być określanie reguł dostępu  do sieci w przyszłości, zwłaszcza poprzez odesłanie do wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Możliwości świadczenia usług przez przedsiębiorstwo zależą głównie od istnienia sieci i od parametrów urządzeń, którymi dysponuje przedsiębiorstwo np. jej przepustowości
  • Norma zawarta w $ 28 ust. 2 stanowi przekroczenie delegacji ustawowej. Rada Miejska w Złotoryi nie może ograniczać prawa do korzystania z wody innym jednostkom Straży Pożarnej, jeżeli taka konieczność zaistnieje. Nie ma znaczenia,jakie jednostki straży pożarnej mogą potencjalnie uczestniczyć w akcji gaśniczej. 

Pełna treść opinii

W październiku radni zadecydują czy do projektu regulaminu będą wnoszone poprawki czy też zostanie uchwalony w formie opracowanej przez prezesa RPK.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.