Czyja wina?

Żurawski Ireneusz, Pawłowski Robert Fot. Archiwum własne
Żurawski Ireneusz, Pawłowski Robert

Czyją winą jest obecny stan dróg w mieście? Okazuje się, że chyba krasnoludków, bo żaden z burmistrzów, ani obecny, ani były nie czują się za to odpowiedzialni. Winią siebie nawzajem.

Jest to tym bardziej dziwne, że przecież w Ratuszu, po ostatnich wyborach zmieniła się tylko jedna osoba - burmistrz. Czy po wymianie burmistrza umiejętności i wiedza urzędników, nagle się zmieniły? Czy wpływ tej jednej, co prawda najważniejszej osoby, może powodować, że nagle cały zespół zarządzający miastem widzi, co źle robił za poprzedniej władzy? 

Na te pytania każdy mieszkaniec powinien sobie sam odpowiedzieć, ponieważ obaj burmistrzowie winią siebie nawzajem.  Poniżej wypowiedzi Żurawskiego i Pawłowskiego na temat stanu dróg w mieście.

Na kwietniowej sesji Rady Powiatu Ireneusz Żurawski mówił:

To co się dzieje z drogami w mieście Złotoryja jest skandalem. Takiej degradacji dróg i braku reakcji na ten stan, ja sobie nie wyobrażam, a mówię to z doświadczenia 12-letniego zarządzania miastem. Ja już nie mówię o tym, że remontowanie jednocześnie  dwóch strategicznych ciągów komunikacyjnych jest jakąś pomyłką. Ja nie mówię, że w moim przekonaniu te prace trwają za długo,  ale wszyscy jeździmy po drogach i widzimy co się dzieje z kolejnymi ulicami w mieście Złotoryja. Odpowiedź na to pytanie mamy sobie przeczytać na stronie internetowej, że w 2028 roku będzie jakaś droga robiona, jest dla mnie po prostu nieporozumieniem. Drogi należy naprawiać, a nie ogłaszać w Internecie. Pełniąc tę funkcję przez 12 lat, nie miałem takiej sytuacji, że po jednej trzeciej dróg w Złotoryi już się nie da jeździć. 

To nie jest krytyka, to jest moja uwaga, mówiąca o tym, że miastem należy zarządzać. Uważam, że tego typu wypowiedzi, że gdzieś jest coś zaplanowane i będzie wykonywane, są nieporozumieniem. Nie da się wykonywać remontów ulic bez środków zewnętrznych i to państwu mogę powiedzieć z doświadczenia. Jeżeli przegrywa się kolejne konkursy na dofinansowanie, to nie da się tego zrobić 
pieniędzmi miejskimi.

To są uwagi mieszkańców kierowane do mnie, kiedy spotykają się ze mną i mówią o bardzo złej sytuacji na naszych drogach.Robert Pawłowski odpowiedział w piśmie skierowanym do Zarządu Powiatu, opublikowanym przez Gazetę Złotoryjską:

Pragnę podziękować Radnym Powiatu Złotoryjskiego – panom Pawłowi Okręglickiemu oraz Ireneuszowi Żurawskiemu za zainteresowanie problemami naszego Miasta. Stanowi to doskonałą okazję do publicznego wyjaśnienia kilku nurtujących naszą  lokalną społeczność problemów.

Informuję, że w 2016 roku został opracowany i podany do publicznej wiadomości harmonogram inwestycji infrastrukturalnych na terenie Złotoryi i od tego roku jest on realizowany. Do harmonogramu można wnosić cały czas uwagi. Zapraszam zatem do zapoznania się z tym dokumentem, co umożliwi nam w przyszłości merytoryczną dyskusję na temat priorytetów inwestycyjnych. Obecny stan infrastruktury oraz jej zasięg jest konsekwencją wieloletnich zaniedbań i błędów w planowaniu i realizacji strategii rozwoju naszego Miasta polegających m.in. na:

  • realizowaniu inwestycji w sposób powierzchowny i częstym – celowym pomijaniu infrastruktury podziemnej,
  • braku dostatecznej kontroli nad wykonawcami remontów ingerujących w drogi,
  • braku bieżących remontów, hamujących trwałą degradację obiektów,
  • faworyzowaniu terenów śródmiejskich,
  • braku długofalowych planów inwestycyjnych w odniesieniu do możliwości uzyskaniu dofinansowania.

W tej chwili nie ma możliwości, aby w krótkim czasie te wszystkie zaniedbania nadrobić, tym bardziej, że Złotoryja mimo redukcji  zadłużenia w ciągu ostatnich paru lat, należy do najbardziej zadłużonych miast województwa dolnośląskiego.

Aktualnie przyspieszamy realizację inwestycji drogowych polegających na gruntownych remontach oraz budowie nowych ulic i 
parkingów. Z przyczyn wymienionych powyżej, duży zakres inwestycji skierowany jest w infrastrukturę podziemną, której wprawdzie nie widać, ale zaniechanie tych prac w przeszłości prowadziło i prowadzi do kumulacji kosztów związanych z odtworzeniem majątku trwałego.

Dzięki staraniom pracowników Urzędu Miejskiego oraz Radnej Sejmiku Dolnośląskiego pani Jadwigi Szeląg udało się w sposób znaczący zwiększyć zaangażowanie ze strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w inwestycje na terenie naszego Miasta. Kończąca się przebudowa mostu na ul. Chojnowskiej wraz z budową chodników, zmierzający ku zakończeniu gruntowny remont – przy znacznym zaangażowaniu Miasta i spółki komunalnej – ul. Wojska Polskiego, rozpoczynający się za moment remont ul. Sienkiewicza, przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Bolesława Krzywoustego oraz budowa ronda na placu Reymonta w znaczący sposób poprawią komunikację na terenie Złotoryi, ale również przyniosą ulgę mieszkańcom tych ulic.

Od marca 2017 r. trwają prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego celem oszacowania wartości prac projektowych i wykonania robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”. Termin zakończenia prac nad opracowaniem PFU dobiegnie z końcem czerwca 2017 r. Wówczas możliwe będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku i powstanie przy 50% współudziale finansowym Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Obecnie prowadzimy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei rozmowy na temat remontu w przyszłym roku ul. Staszica oraz budowy 
skrzyżowania na pl. Sprzymierzeńców wraz z przedłużeniem chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej do granic miasta, co jest istotne ze względu na planowaną budowę pierwszego etapu złotoryjskiej obwodnicy.

Dopiero po realizacji wyżej wymienionych inwestycji, będziemy mogli przymierzyć się do budowy chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Ze względu na skalę przedsięwzięcia: konieczność budowy 1000 m chodnika po uprzednim przykryciu rowu odwadniającego wraz z doprowadzeniem  kanalizacji deszczowej, jego koszt jest szacowany na ponad 1 mln złotych. W związku z tym realizacja tego przedsięwzięcia wchodzi w grę tylko przy partycypacji finansowej DSDiK, co przy obecnym (około 3 mln 400 tys. zł) i planowanym w tym i przyszłym roku zaangażowaniu tej służby na terenie naszego Miasta sprawia, że prędzej niż w 2019 r. rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Grunwaldzkiej nie jest możliwe.

Doceniając troskę Zarządu Powiatu Złotoryjskiego o mieszkańców naszego Miasta, z pewnym niepokojem obserwuję jednak działanie Zarządu Powiatu, który bez konsultacji z naszym Urzędem, bez rozpoznania skali i planów inwestycyjnych oraz bieżących potrzeb na terenie miasta i nie czekając na odpowiedź na interpelację Radnych Powiatu Złotoryjskiego, wystosował 25 maja br. pismo do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z wnioskiem „o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 – ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi”. Takie działanie na pewno nie służy interesom ogółu mieszkańców naszego Miasta i można uznać nawet za nieodpowiedzialne, ponieważ może zakłócić realizację zaplanowanych

i uzgodnionych już inwestycji oraz tych, których realizację obecnie negocjujemy, a tak ważnych z punktu widzenia całego naszego Miasta. Mam nadzieję, że Zarząd Powiatu przeprowadził w tej sprawie szersze konsultacje społeczne, także z mieszkańcami innych rejonów naszego Miasta, chętnie zapoznam się z ich wynikami. Mam również nadzieję, że Zarząd Powiatu jest świadomy, że tego typu przedsięwzięcie może być zrealizowane z finansowym zaangażowaniem lokalnego samorządu, najczęściej w formule 50/50%, rozumiem więc, że tym samym jest gotów partycypować w kosztach budowy chodnika. 

W celu poprawy współpracy pomiędzy naszymi jednostkami oczekiwalibyśmy przekazania nam harmonogramu, ewentualnie samych zamierzeń, co do inwestycji powiatowych w zakresie remontów i budowy dróg. Pozwoli to uniknąć w przyszłości nieporozumień i zapobiegnie prezentowaniu rozbieżnych stanowisk w tych samych sprawach wobec Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. 

Informuję, że 28 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami z ul. Grunwaldzkiej, którego celem było omówienie nurtujących ich problemów, w tym m.in. poprawy bezpieczeństwa na tej drodze. W trakcie spotkania zostały uzgodnione działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, a także została przekazana informacja na temat terminu, w jakim może nastąpić budowa chodnika, czyli ujęcie inwestycji (zgodnie z harmonogramem opublikowanym w 2016 r.) w budżecie opracowywanym na rok 2019, a przygotowanym i uchwalanym w 2018 r. 8 maja 2017 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Urzędu Miejskiego uzgodnili z Zarządcą drogi ujęcie w ramach zadań dotyczących bieżącego utrzymania dróg – prac polegających na ścięciu i wyrównaniu pobocza. Ponadto utworzone zostaną przejścia dla pieszych, co ułatwi przemieszczanie się mieszkańców z jednej strony ulicy na drugą zwiększy ich bezpieczeństwo. Proponowane jest również wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h na całej długości ul. Grunwaldzkiej oraz ustawienie luster przy newralgicznych wyjazdach z posesji. 

Odnosząc się do kwestii remontów i napraw dróg gminnych na terenie naszego Miasta informuję, że na ukończeniu są przygotowania do realizacji w bieżącym roku inwestycji dotyczących dróg gminnych, m.in. przebudowa drogi i parkingów na ul. Krótkiej, modernizacja ul. Gwarków, przebudowa ul. Odrzańskiej wraz z modernizacją oświetlenia, odwodnienie i utwardzenie kostką placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24.Ponadto przygotowujemy się do przebudowy odcinków trzech ulic: Karola Miarki – etap I, Garbarskiej i Wilczej. Planowany termin wykonania – koniec lipca 2017 r.W czerwcu powinniśmy przystąpić również do prac projektowych zmierzających do długo oczekiwanego remontu ul. Podwale.Należy także wspomnieć o inwestycjach związanych ze zwiększeniem przepustowości kanalizacji deszczowej na terenie miasta, które są wreszcie nieodłącznym elementem budowy, przebudowy i remontów infrastruktury drogowej. W bieżącym roku nastąpi m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej  w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej, co powinno zlikwidować problem zalewania budynków podczas większych opadów deszczu. Remonty cząstkowe dróg gminnych są w trakcie realizacji i tak, jak każdego roku, tradycyjnie od wielu lat – zaczęły się w maju. Biorąc pod uwagę liczbę i wartość przedsięwzięć prowadzonych przez DSDiK, realizowanych wspólnie z DSDiK, a także tych podejmowanych przez Urząd Miejski i spółkę komunalną, otrzymujemy kwotę ponad 6 mln zł, co należy uznać za wartość znaczącą.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.