Budżet Złotoryi - dochody

pieniądze Fot. pixabay.com
pieniądze

Kto decyduje o kształcie budżetu Miasta? Jakie są dochody a jakie wydatki? Czy zwykły mieszkaniec może mieć wpływ na kształt budżetu? Zainteresowanie mieszkańców działaniami władz oraz ich aktywność w przestrzeni publicznej może przyczynić się do zwiększenia przejrzystości w gospodarowaniu środkami budżetowymi oraz zwiększyć poczucie wpływu mieszkańców na sposób rozwiązywania ich problemów i zaspokajania potrzeb.

Finanse publiczne oparte są na zasadzie jawności. Sprawozdania z realizacji budżetu, uchwały Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące finansów publicznych znajdują się w każdym Biuletynie Informacji Publicznej, w naszym również.

Budżet jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet przygotowany przez Burmistrza uchwala Rada Gminy. W oparciu o uchwalony budżet należy wykonać zadania własne i zlecone

Dochody budżetowe

Na dochody budżetu składają się subwencje, dotacje na zadania zlecone i dochody własne. Poniżej przedstawione są największe składniki dochodów Złotoryi w trzech ostatnich, zamkniętych, latach budżetowych (2009,2010,2011)

Widać więc, że najważniejsze w dochodach miejskich są wpływy z podatku od osób fizycznych(PIT), od nieruchomości, subwencja oświatowa i dotacje celowe.

Do wymienionych dochodów należy dodać przychody z pożyczek, kredytów czy emisji obligacji komunalnych. Przykładowo na rok 2013 w Złotoryi planuje się przychody z tego tytułu w kwocie ok. 1,8 mln zł. Obecnie wszystkie przychody przeznaczane są na spłatę zaciągniętych długów, który w roku 2011 był na poziomie 22,3 mln a na koniec 2013 ma wynosić 25,9 mln. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota zadłużenia gminy na koniec danego roku nie może przekroczyć 60 % jej rocznych dochodów.

Czy władze miasta mogą mieć jakiś wpływ na wielkość dochodów budżetowych? Na wielkość subwencji i dotacji raczej nie, ale już wielkość dochodów własnych jest dosyć mocno uzależniona od aktywności i prowadzonej polityki gospodarczej.


Budżet Złotoryi na 2013 r. uchwalony

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.