Wojewoda i mieszkańcy wygrali z wiatrakami

Złotoryja, wiatraki, wieże Fot. Krzysztof Boroch
Złotoryja, wiatraki, wieże

Choć Wojcieszyn z satyrą przyjął "walkę z wiatrakami" okazuje się, że walka z wiatrakami może być wizerunkowo bolesna dla Rady Gminy w Pielgrzymce.

1 października Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę elektrowni wiatrowych podjętego... 26 lutego 2010 roku. NSA podzielił zdanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, że najpierw gmina musi uchwalić studium, a potem na jego podstawie i zgodnie z wytycznymi przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Konflikt wokół wiatraków z "paragrafami w tle" zaczął się w kwietniu 2010 roku kiedy w trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego wojewoda miał wątpliwości co do podjętej uchwały. To spowodowało, że w czerwcu postanowił ją zaskarżyć do WSA we Wrocławiu. Dodatkowo organ nadzoru złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały. Wniosek został w październiku oddalony. Także NSA pozostało niewzruszone w tej kwestii.

Pierwszy wyrok w sprawie zapadł 18 sierpnia 2011 r. Wówczas WSA podzielił zdanie wojewody i pierwszy raz stwierdził nieważność uchwały. - W okolicznościach istniejących w rozpoznawanej sprawie istotne jest, że stosownie do treści art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, zastrzegając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. W niniejszej sprawie zgodność ostatecznego projektu planu ze studium w ogóle nie została formalnie stwierdzona. Brak jest bowiem stosownego zapisu w treści zaskarżonej uchwały, a dokumentacja planistyczna nie zawiera odrębnej uchwały w tym zakresie. W takiej sytuacji należało – zdaniem Sądu – uznać, że Rada Gminy Pielgrzymka podjęła zaskarżoną uchwałę bez stwierdzenia zgodności projektu planu z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka. Taki sposób przyjęcia uchwały planistycznej – w uznaniu Sądu – istotnie narusza przewidziany przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb jej sporządzania. - czytamy w uzasadnieniu tamtego wyroku (sygn. akt. II SA/Wr 416/10).

Z sentencją wyroku nie pogodziła strona przegrana i wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 15 lutego 2012 skład sędziowski uchylił zaskarżony wyrok. - Z uwagi na nakaz szybkiego załatwienia sprawy (art. 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ) sąd administracyjny pierwszej instancji, uwzględniając skargę niezależnie od jej zarzutów (art. 134 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), jest zobowiązany ocenić także zarzuty podniesione w skardze, zwłaszcza wtedy, gdy uchylenie się od ich oceny może spowodować przedłużenie ostatecznego załatwienia sprawy, z którą skarżący zwrócił się do sądu administracyjnego. - czytamy w tezie do wyroku (sygn. akt. II OSK 2490/11). - W uzasadnieniu powyższego wyroku NSA stwierdził, że skarga kasacyjna Rady Gminy Pielgrzymka oparta jest na usprawiedliwionych podstawach, w szczególności uznając za trafne twierdzenie, że w zaskarżonej uchwale, dokładnie w jednym z załączników do niej, zawarto stwierdzenie o zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka. - możemy z kolei przeczytać w opisie tej sprawy w wyroku WSA z 2013 roku.

W maju 2012 roku na zgodny wniosek obu stron WSA zawiesił postępowanie. Pod koniec listopada wojewoda wniósł o odwieszenie sprawy i rozszerzenie skargi o kolejne zarzuty. W następnym miesiącu WSA przychylił się do wniosku i wznowił sprawę. W marcu 2013 r. sąd odmówił organizacji społecznej dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika. Zażalenie nie przyniosło rezultatu. Do lipca 2013 roku wpłynęły także skargi 4 mieszkańców na tę samą uchwałę Rady Gminy w Pielgrzymce wobec czego sąd połączył te sprawy.  

W listopadzie 2013 roku WSA ponownie stwierdził nieważność podjętej uchwały (sygn. akt II SA/Wr 834/12). - Kluczową przy tym okolicznością jest to, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu jak i projekt zaskarżonego planu miejscowego został sporządzony w czasie obowiązywania Studium, które zostało zmienione w czasie trwania prac planistycznych, tj. w dniu 11 września 2009 r.. Natomiast zaskarżona uchwała w sprawie uchwaleniu miejscowego planu odnosi się do ustaleń Studium zmienionego w trakcie procedury planistycznej. - wskazał w uzasadnieniu skład sędziowski.

Od wyroku została wniesiona skarga kasacyjna. Tym razem jednak NSA uznał rację wojewody i podzielił uzasadnienie WSA we Wrocławiu. 1 października br. oddalił skargę kasacyjną (sygn. akt II OSK 626/14). Wyrok jest prawomocny. Choć uzasadnienie nie jest jeszcze sporządzone o sprawie informowała już "Rzeczpospolita" za sprawą obecnego na rozprawie redaktora Michała Cyrankiewicza.

Choć na przestrzeni półtora miesiąca sąd już drugi orzeka niezgodność uchwały Rady Gminy w Pielgrzymce (poprzednio w sprawie uchwały wygaszającej mandat radnego Jamroza), to opozycja sympatyzująca z Bogdanem Jamrozem wskazuje na kolejną przestiżową porażkę nie podejmującej te uchwały Rady Gminy, ale wójta Tomasza Sybisa. To jego ludzie byli projektodawcami tych uchwał.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.