Weksel publiczny Grzegorza Galińskiego!

wybory 2018 Fot. Archiwum własne
wybory 2018

Różne pomysły mają kandydaci startujący w wyborach. Różnie też bywa z ich dotrzymywaniem, bo obiecać łatwo- wypełnić podjęte zobowiązania-znacznie trudniej. Bardzo rzadko czynią to w formie pisemnej, najczęściej ograniczając się do potoku słów i barwnych ulotek.

Poniżej jeden z pomysłów ewentualnego kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Złotoryja w 2018 roku.

                                                     UMOWA CYWILNO PRAWNA

                                                               W FORMIE

                                                    „WEKSLA PUBLICZNEGO”

 

         Zawarta w dniu 27 sierpnia 2014 roku pomiędzy Grzegorzem Galińskim      reprezentującym swój własny

               Komitet Wyborczy „CZYSTE RĘCE – WSZYSTKO JASNE”

    popieranym przez stowarzyszenie:

                                              „NIEPOKONANI 2012” i „OBURZENI”

   kandydatem na Burmistrza Gminy Miejskiej Złotoryja

 zwanym dalej ‘Wykonawcą”

a mieszkańcami Gminy Miejskiej Złotoryja występujących w roli wyborców

zwanych dalej „Zamawiającymi” 

Przedmiotem umowy jest realizacja programu wyborczego „Wykonawcy”, który zostanie załączony do tej umowy najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2014 roku i będzie stanowił jej integralną część.

  „Wykonawca” oświadcza, że:

1. W przypadku wybrania go głosami „Zamawiających” na stanowisko Burmistrza Gminy Miejskiej Złotoryja zobowiązuje się zrealizować każdy punkt swojego programu wyborczego w trakcie trwania swojej kadencji.  

2. W przypadku stwierdzenia przez „Zamawiających” sprzeniewierzenia się „Wykonawcy” danym obietnicom będącym jego programem wyborczym, a stanowiącym integralną część tej umowy

 3. „Wykonawca” oświadcza, że na wniosek złożony i podpisany przez 51% ogólnej liczby wyborców biorących udział w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 roku ustąpi z zajmowanego stanowiska w trybie natychmiastowym przewidzianym przez ustawę.

4. „Wykonawca” oświadcza że -w przypadku braku możliwości realizacji którejkolwiek ze  złożonych obietnic wyborczych z jego winy sam złoży rezygnację z zajmowanego urzędu w trybie natychmiastowym przewidzianym ustawą

5. „Wykonawca” oświadcza, że w przypadku wybrania go na stanowisko Burmistrza Gminy Miejskiej Złotoryja :

- całą kwotę swojego wynagrodzenia uzyskiwaną w trakcie zajmowania przez niego tego stanowiska, ponad średnią krajową, przekazywał będzie na cele społeczne wskazane i uzgodnione w formie pisemnych wniosków podpisanych przynajmniej przez 51% ogólnej liczby jego wyborców na cele wskazane w tych wnioskach.  

Umowę sporządzono w formie „weksla publicznego” dla każdego uprawnionego do głosowania i głosującego na „Wykonawcę” mieszkańca Gminy Miejskiej Złotoryja .

 

  Zamawiający :                  Wykonawca:   Grzegorz Galiński

 

 

                                                                                                      

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.