Potyczki prawne na 38 sesji powiatu

Rada Powiatu Złotoryjskiego Fot. Archiwum własne
Rada Powiatu Złotoryjskiego

Zaczęło się już na początku spotkania, kiedy to przewodniczący Ireneusz Żurawski poinformował, iż nie ujęto w porządku obrad projektu uchwały czterech radnych, złożonego na poprzedniej sesji. Przewodniczący motywował to zapisami w paragrafie 28 statutu Rady Powiatu.

§ 28. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

  • co najmniej 3 radnych,
  • przewodniczący Rady,
  • klub radnych,
  • komisja Rady,
  • Zarząd Powiatu.

2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.
3. Projekty uchwał zgłoszone przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagają zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
4. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i Zarządowi Powiatu.

Ireneusz Żurawski: Żadna z komisji nie posiada w swoich zadaniach opiniowania statutu, należy taką komisję powołać. Komisja wyrazi swoją opinię i będzie procedowany ten projekt uchwały na najbliższej sesji. Mam nadzieję , że komisja zajmie się również innymi zmianami do statutu, który w wielu punktach wymaga zmian. Po konsultacji prawnej stwierdzam, że nawet gdyby projekt dzisiaj był w porządku obrad to miałby wady prawne, uniemożliwiające jego zafunkcjonowanie.

Sudoł Józef: Panie przewodniczący wydaje mi się, że jest to nieporozumienie. Rada Powiatu może uchwalić statut bez konieczności  powoływania jakiejkolwiek komisji. Uważam że to jest tworzenie bytu ponad potrzeby.

Macuga Paweł: Składam wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały. Uzasadnienie przedstawiane przez pana jest grubo naciągane. Powinien pan poddać pod głosowanie projekt złożony zgodnie z zapisami statutu. To jest łamanie statutu.W dalszej części radny Macuga zarzucał przewodniczącemu Żurawskiemu, że w piśmie skierowanym do Zarządu Powiatu o wydanie opinii nazwał projekt uchwały wnioskiem. Radny Słonina przeczytał opinię Zarządu Powiatu w sprawie złożonego projektu uchwały. W opinii rekomendowano powołanie komisji statutowej, która zajmie się nie tylko zmianą zaproponowaną przez radnych (wprowadzenie inicjatywy  uchwałodawczej), ale również innymi zmianami w statucie, dostosowujących zapisy w nim do współczesnych realiów. Przewodniczący Żurawski radził się prawnika, czy może w zgodzie z prawem poddać pod głosowanie wniosek, złożony przez radnego Macugę.  Prawniczka poprosiła o przerwę, aby zastanowić się nad udzieleniem odpowiedzi. Po przerwie nastąpiło głosowanie wniosku radnego Macugi o włączenie projektu uchwały do porządku. Za włączeniem projektu było czterech radnych, którzy składali projekt. 12 pozostałych radnych głosowało przeciw. 

Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji statutowej. W jej skład  weszli przewodniczący komisji stałych oraz przewodniczący Rady Powiatu. Radny Macuga nie głosował tej uchwały, radny Sudoł był przeciw. Pozostali radni głosowali za.To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.