Oświadczenie Starosty w sprawie dzierżawy szpitala

powiat-zlotoryja-sesja Fot. Archiwum własne
powiat-zlotoryja-sesja

Na stronie internetowej Powiatu Złotoryjskiego zamieszczono oświadczenie starosty Ryszarda Raszkiewicza w związku z dzierżawą mienia szpitala:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Złotoryjskiego!

W związku z zakończeniem II tury rokowań na dzierżawę naszego szpitala powiatowego w Złotoryi oraz z akceptacją w dniu 29 października b.r. przez Zarząd Powiatu wyników tych rokowań, chcąc uniknąć spekulacji na ten temat, informuję:

- w wyniku wielomiesięcznych rokowań wyłoniono następującego dzierżawcę: Ogólnopolskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z Łodzi.

Ustalono następujące warunki dzierżawy:

- miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości netto wyniesie 92 711,11 zł,
- miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego i wyposażenia netto 7053,11 zł,
- przejęcie i zatrudnienie pracowników zgodnie z art.23] Kodeksu Pracy na okres 25 miesięcy,
- spłata zaległego odpisu na pokrycie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 453 809,98 zł,
- spłata niewypłaconego ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia za okres 3 lat w kwocie 74 961,31 zł.

Okres dzierżawy ustalono na 30 lat z jednoznacznym przeznaczeniem „do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego”.

Szpital zatem pozostaje placówką powiatową i nadal będzie udzielał w szczególności bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) lub innych przepisów gwarantujących osobom ubezpieczonym bezpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowy zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia lub inną tego rodzaju instytucją uprawnioną zgodnie z obowiązującym prawem do zawierania umów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto dzierżawca zobowiązał się do realizacji: zadań związanych z dostosowaniem placówki do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), zadań zawartych w Programie Dostosowawczym ZOZ w Złotoryi zaopiniowanym pozytywnie przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wraz z aktualizacją programu oraz przepisach przeciwpożarowych.

Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2015 poz. 1445) promocja i ochrona zdrowia mieszkańców jest zadaniem absolutnie priorytetowym dla władz powiatowych i dlatego intencje nasze w temacie zabezpieczenia zdrowotnego społeczności lokalnej nie podlegały żadnym procedurom negocjacyjnym. Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi pozostaje szpitalem powiatowym i kontynuuje swoją działalność leczniczą. Uzyskuje jednakże możliwości rozwojowe, które w dotychczasowej formule jego funkcjonowania były zupełnie zablokowane. Pojawienie się dzierżawcy, na zaakceptowanych przez obie strony warunkach, umożliwi dalszy rozwój naszego szpitala i dostosowanie go do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Stosunki własnościowe nie ulegają żadnej zmianie. Szpital w Złotoryi był, jest i będzie szpitalem powiatowym. Powiat Złotoryjski jest i nadal będzie właścicielem Szpitala im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi.

Starosta Złotoryjski
Ryszard Raszkiewicz

Źródło: powiat-zlotoryja.pl

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.