Zmiany w Ustawie Vat – cz. I

Urząd Skarbowy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Urząd Skarbowy w Złotoryi

W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją 2024 opublikowano ustawę z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowości są istotne.

Ustawodawca wprowadził przymus składania deklaracji VAT w postaci elektronicznej. Oznacza to, że papierowe nie wywołają skutku prawnego. Podzielono tę operację na dwa etapy.  Pierwszy dotyczy tych podatników, którzy są:

  • zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • dostawcami lub nabywcami towarów albo świadczą usługi objęte mechanizmem obciążenia odwróconego (polega on na tym, że podatek rozlicza nabywca, a nie dostawca/usługodawca); trzeba zwrócić uwagę, że katalog tego mechanizmu od 1 stycznia 2017 r. został poszerzony,
  • zobowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji i rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust. 1c ustawy  o CIT.

Wystarczy przynależność do jednego z wyliczonych zbiorów. Ta grupa ma obowiązek składać deklaracje elektronicznie począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału) przypadającego od 1 stycznia, czyli odpowiednio do 25 lutego lub 25 kwietnia 2017 r.

Wszyscy pozostali podatnicy VAT będą musieli rozpocząć rozliczanie przez Internet  od pierwszego okresu rozliczeniowego przypadającego od 1 stycznia 2018 r., czyli rok później.

Również informacje podsumowujące, czyli raporty o transakcjach wewnątrzwspólnotowych   i  w obrocie krajowym, od 2017 r. muszą być składane elektronicznie oraz w trybie miesięcznym.

Od razu wypada zaznaczyć, że składanie elektronicznych deklaracji nie polega na ich przesyłaniu jako załączników do maila. Służy do tego dedykowane oprogramowanie na Portalu Podatkowym będącym komponentem stron internetowych Min. Fin.

W Kodeksie karnym skarbowym dodał ustawodawca czyn w postaci niezłożenia elektronicznie deklaracji/informacji podsumowującej. Został taki czyn zagrożony karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

Ograniczenie prawa do rozliczeń kwartalnych

Nowela ustawy pozbawia możliwości kwartalnego (a nie miesięcznego) składania deklaracji wszystkich, którzy nie kwalifikują się do kategorii tzw. małego podatnika. Zakazem rozliczania w tym trybie objęto dodatkowo małych podatników, którzy:

  • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy od rejestracji,
  • w danym kwartale lub czterech poprzednich dokonali dostawy towarów wymienionych   w załączniku nr 13 do ustawy (m.in. wyroby stalowe, paliwa, metale szlachetne, kamery cyfrowe), chyba że w żadnym miesiącu z tych okresów łączna wartość dostaw tych towarów nie przekroczyła 50.000 zł netto.
Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego

Dotychczas art. 113 ustawy o VAT dopuszczał zwolnienie od podatku tych, którzy w roku poprzednim nie przekroczyli wartości sprzedaży 150.000 zł. Od 1 stycznia pułap został podniesiony do 200.000 zł.

Wymienione zwolnienie jest fakultatywne. Od podatnika zależy, czy wyraża wolę skorzystania z niego. Sytuacja prawna osób, które w 2016 r. przekroczyły limit poprzedni, ale nie przekroczyły obecnego, została uregulowana w art. 18 noweli. Wynika z tego przepisu, że mogą one od 1 stycznia 2017 r. wybrać zwolnienie. Podobne prawo przydane zostało podatnikom, którzy czynności opodatkowane VAT zaczęli wykonywać nie od początku, lecz w trakcie 2016 roku. W takim przypadku limit ustala się w proporcji adekwatnej do okresu prowadzenia działalności.

Z opisanego zwolnienia, z uwzględnieniem nowego już limitu, mogą korzystać także przedsiębiorcy uruchamiający firmę w trakcie 2017 roku. Wybór zwolnienia zasadza się wówczas     na przewidywaniach co do wartości sprzedaży do końca roku. Stosuje się proporcjonalne zmniejszenie limitu rocznego. Jeśli więc ktoś rozpocznie czynności opodatkowane od 1 kwietnia   2017 r., to może wybrać zwolnienie pod warunkiem, że jego przewidywana sprzedaż nie przekroczy 150.000 zł (200.000 zł : 12) x 9.

Leszek Boroch, Urząd Skarbowy w Złotoryi


 


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.