Zmiany w ustawie o VAT – cz. IV

Urząd Skarbowy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Urząd Skarbowy w Złotoryi

Istotnym modułem nowelizacji jest rejestracja, wykreślanie z rejestru oraz przywracanie rejestracji.

Ustawodawca dodał ust. 4a w art. 96. Na jego mocy organ podatkowy nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
 • podmiot ten nie istnieje lub
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem lub
 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu.
Wprowadzona została nowa kategoria osób trzecich odpowiadających solidarnie za zaległości podatkowe podatnika. Mianowicie pełnomocnik, który złożył zgłoszenie rejestracyjne za podatnika, będzie odpowiadał wraz z nim do kwoty 500.000 zł za owe zaległości z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania. Odpowiedzialność będzie wyłączona wówczas, gdy powstanie zaległości nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 

Kiedy organ będzie wykreślał z rejestru, a kiedy do niego przywracał

Oto katalog stanów faktycznych obligujących do usunięcia podmiotu z rejestru podatników:

 • nieistnienie podatnika,
 • brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem,
 • niezgodność z prawdą danych wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym,
 • niestawianie się na wezwania organu podatkowego albo organu kontroli skarbowej,
 • zawieszenie działalności gospodarczej na co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • niezłożenie deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
 • składanie przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji VAT, w których  nie wykazano sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
 • wystawianie faktur lub faktur korygujących dokumentujących czynności nie mające miejsca,
 • świadome uczestnictwo, względnie uzasadnione podejrzenie uczestnictwa, w dostawach
 •  lub nabyciach, bezpośrednio lub pośrednio, tego samego towaru lub usług, związanych z nierzetelnym rozliczaniem podatku, mającym na celu osiągnięcie korzyści majątkowej.
Osoby zawieszające działalność, które w okresie zawieszenia będą wykonywać czynności opodatkowane VAT, mają obowiązek zawiadomić o tym organ, wskazując okres ich wykonywania. Trzeba to zrobić  przed zawieszeniem albo przed dniem rozpoczęcia tych czynności w okresie zawieszenia. Takie zawiadomienie będzie podstawą do odpowiednio niewykreślenia z rejestru       albo przywrócenia rejestracji na okres w nim wskazany. Po upływie okresu zawieszenia z urzędu będzie następowało przywrócenie do rejestru podatników VAT, ze statusem tożsamym sprzed wykreślenia (czyli VAT czynny lub VAT zwolniony). Zgłoszenie VAT-R nie będzie wymagane.

Wykreślenie z powodu nieskładania deklaracji ustawodawca wyłączył w przypadku udowodnienia przez podatnika prowadzenia opodatkowanej działalności oraz niezwłocznego złożenia brakujących deklaracji. Jeżeli do wykreślenia ze wskazanej przyczyny już doszło, a później nastąpiło udowodnienie i uzupełnienie braków, to organ podatkowy przywróci podatnika do rejestru.

Do usunięcia z rejestru ze względu na składanie deklaracji bez sprzedaży/nabyć nie dojdzie wtedy, jeżeli – zgodnie z wyjaśnieniami podatnika – niewykazanie tych kwot wynika ze specyfiki wykonywanej działalności. Podobnie nie będzie wykreślony podmiot z powodu wystawiania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistości, jeśli nastąpi to wskutek pomyłki albo bez wiedzy podatnika.

 

Zaprezentowano tylko część nowelizacji. Zmian jest znacznie więcej. Zainteresowani powinni sięgnąć do Dziennika Ustaw z ubiegłego roku, pod pozycję 2024. W szczególności pominięto  w opracowaniu kwestie kaucji gwarancyjnej, jako mało powszechne na terenie powiatu złotoryjskiego.
Leszek Boroch, Urząd Skarbowy w Złotoryi
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.