Zmiany w ustawie o Vat – cz. III

Urząd Skarbowy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Urząd Skarbowy w Złotoryi

W dziale XI ustawy został dodany rozdział 5 o nazwie „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Podobne, acz nieco łagodniejsze przepisy funkcjonowały w ustawie przed kilkoma laty.

Kolokwialnie „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” nazywane jest sankcją. Organ podatkowy albo organ kontroli skarbowej będzie je nakładał w drodze decyzji administracyjnej, niejako obok zwykłego zobowiązania. Podstawowa stawka sankcji wynosi 30% zaniżenia zobowiązania albo zawyżenia nadwyżki. Ustawa nakazuje ją nakładać wtedy, gdy podatnik:

 1. nie złożył deklaracji i nie wpłacił podatku, albo
 2. złożył deklarację, lecz wykazał w niej:
 • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 • kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

Ustawodawca w wyliczonych przypadkach każe orzec o prawidłowej wysokości tych kwot oraz jednocześnie nałożyć sankcję.


Obniżona stawka to 20%. Zostanie zastosowana wówczas, jeżeli podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej (to procedura stosowana przez organ podatkowy) albo w trakcie postępowania kontrolnego (procedura stosowana przez organ kontroli skarbowej) odpowiednio:

 1. złożył deklarację i wpłacił podatek, albo
 2. złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił podatek  lub zwrócił nienależny zwrot.

Wyłączenia

 Sankcja nie będzie stosowana w następujących przypadkach:

 • przed wszczęciem kontroli (lub postępowania kontrolnego) nastąpi złożenie deklaracji                  albo odpowiedniej korekty deklaracji oraz zapłata zaległego podatku z odsetkami za zwłokę;
 • osób fizycznych, które za ten sam czyn odpowiadają na podstawie Kodeksu karnego skarbowego (chodzi o odpowiedzialność potencjalną a nie faktycznie poniesioną);

Zaniżenie zobowiązania/ zawyżenie zwrotu jest następstwem:

 • błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek w deklaracji,
 • ujęcia podatku należnego lub naliczonego w okresie rozliczeniowym wyprzedzającym okres właściwy albo w okresie po nim następującym, jednak przed wszczęciem kontroli.

Obostrzenie sankcji

Podwyższona stawka sankcji wyniesie 100%. Będzie dotyczyła tej części podatku naliczonego biorącego udział w rozliczeniu, która wynika z faktur:

 • wystawionych przez podmiot nieistniejący;
 • stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane;
 • zawierających kwoty niezgodne z rzeczywistością;
 • potwierdzających czynności, do których mają zastosowanie art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego (pozorne, mające na celu obejście prawa).

Potocznie wymienione faktury nazywane są „pustymi”. Nierzetelni przedsiębiorcy za ich pomocą wyłudzają VAT albo zaniżają swoje zobowiązania podatkowe.


Przepisy dotyczące sankcji będą stosowane począwszy od okresów rozliczeniowych przypadających po 1 stycznia 2017 r.

Leszek Boroch, Urząd Skarbowy w ZłotoryiTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.