Ulga na dziecko uczące się

Urząd Skarbowy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Urząd Skarbowy w Złotoryi

Spośród trzech grup dzieci, których wychowywanie uprawnia do ulgi, najbardziej problematyczna jest grupa dzieci, które się uczą/studiują. Wynika to z licznych warunków, które trzeba spełnić.

Odliczenie od podatku dotyczy wychowywania następujących grup dzieci:
 • małoletnich,
 • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej  lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.
    
Dzieci wymienione w grupie trzeciej nie mogą osiągnąć w roku podatkowym, za który rodzic/opiekun prawny chce skorzystać z ulgi, dochodu opodatkowanego:
 • na ogólnych zasadach lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanego przy zastosowaniu 19% stawki, w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł; uwzględnia się tutaj również dochód osiągnięty          za granicą, bez względu na metodę unikania podwójnego opodatkowania wynikającą z umowy bilateralnej zawartej przez RP z danym państwem; przez dochód rozumie się przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, niepomniejszony natomiast o odliczenia od dochodu,
 • ryczałtem ewidencjonowanym, z wyjątkiem przychodu z najmu,
 • podatkiem liniowym,
 • podatkiem tonażowym.
Ulga nie przysługuje również, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
 • wstąpiło w związek małżeński,
 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe  utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Sporo problemów nastręcza interpretacja stanów faktycznych związanych z poszczególnymi etapami edukacji dziecka, wakacjami, urlopami dziekańskimi itp. W broszurze informacyjnej Ministerstwo Finansów zajęło w tych kwestiach następujące stanowisko:
„Osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednakże osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. W związku z tym, w przypadku:
 1. ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
 2. maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,
 3. maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
 4. studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,
 5. studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje do miesiąca października włącznie.”
Leszek Boroch, US Złotoryja
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.