Krajowa Informacja Skarbowa - KIS

KAS
KAS

W ramach zreformowanej od 1 marca Administracji Skarbowej utworzono nową instytucję. Ma za zadanie informować, edukować i ujednolicać

Podstawowy cel Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) to zapewnienie jednolitej  i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej. Ma też obowiązek prowadzić działalność informacyjną i edukacyjną. Instytucja ta przejęła także sprawy z zakresu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i celnego.

Aktualnie Ordynacja podatkowa przewiduje następujące formy oficjalnego wykładania prawa:
  • interpretacje ogólne, wydawane przez Ministra Finansów, publikowane m.in. w BIP;
  • objaśnienia podatkowe, wydawane przez Ministra Finansów, publikowane w BIP;
  • interpretacje indywidualne, wydawane przez Dyrektora KIS, po anonimizacji publikowane w BIP.

Spośród wyliczonych największą ochronę prawną daje interpretacja indywidualna. Jest ona wydawana na wniosek zainteresowanego w skonkretyzowanej – jego dotyczącej - sprawie.  Ma zastosowanie do zaistniałego już stanu faktycznego albo mającego nastąpić zdarzenia przyszłego.

Co się zmieniło odnośnie interpretacji indywidualnych?

Przed 1 marca w sensie formalnoprawnym wydawał je Minister Finansów. W rzeczywistości następowało to poprzez upoważnionych pięciu dyrektorów izb skarbowych. Podatnicy  z poszczególnych województw byli „przypisani” do określonych organów. Poza tym obowiązywała specjalizacja co do zakresu spraw. Dla województwa dolnośląskiego właściwy był DIS w Poznaniu w zakresie PIT i VAT oraz DIS w Katowicach w zakresie CIT i wszystkich pozostałych zagadnień (np. procedury).

Po wejściu w życie ustawy o KAS jest inaczej. Organem, do którego należy kierować wnioski, jest Dyrektor KIS. Nie ma znaczenia adres miejsca zamieszkania ani adres siedziby wnioskodawcy.  Nie jest też istotny przedmiot zapytania. Wszelką korespondencję dotyczącą interpretacji indywidualnych należy kierować na adres:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko Biała.

Oczywiście istnieje możliwość (zalecane) komunikacji elektronicznej, przez e-PUAP, z wykorzystaniem autoryzacji Profilem Zaufanym.

Zmieniły się też wzory formularzy wniosków o interpretacje. Obecnie obowiązują:
  • ORD-IN – wniosek indywidualny o interpretację indywidualną (poz. 343 w Dzienniku Ustaw),
  • ORD-WS – wniosek wspólny o interpretację indywidualną (poz. 353 w Dzienniku Ustaw),
  • ORD-OG – wniosek o interpretację ogólną (poz. 352 w Dzienniku Ustaw).

Powyższe wzory wprowadzone rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego br. regulują też sposób wniesienia opłaty za wniosek. Jej wysokość nie uległa zmianie. Nadal jest to 40 zł. Opłatę liczy się od każdego zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego    i uiszcza na rachunek bankowy KIS: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W pozostałym zakresie po staremu

Ogólne zasady wydawania interpretacji indywidualnych nie zmieniły się. Nadal wniosek zainteresowanego musi dotyczyć jego indywidualnej sprawy (a nie osoby trzeciej). Trzeba w nim wyczerpująco opisać zaistniały stan faktyczny albo spodziewane zdarzenie przyszłe. Ustawa nakazuje też sformułować własne stanowisko wnioskodawcy co do oceny prawnej. Niespełnienie tych wymogów wywołuje skutek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Elementy stanu faktycznego objętego wnioskiem nie mogą być przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. W 2016 r. w Polsce wydano 34.151 interpretacji indywidualnych, a rok wcześniej 37.710.


Leszek Boroch, US Złotoryja
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.