Zespół Szkół Miejskich od 1 września

Złotoryja, wieża Fot. Kajetan Kukla
Złotoryja, wieża

Miejscy radni, na wniosek burmistrza, podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich. Od 1 września 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego oraz Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa staną się jedną jednostką organizacyjną.

Obydwie placówki oświatowe będą miały wspólnego dyrektora oraz wspólną administrację. Wkrótce będzie musiał odbyć się konkurs, w którym zostanie wybrany pierwszy dyrektor ZSM.

Przypomnijmy, że o stanowisko dyrektora szkoły mogą ubiegać się nauczyciele mianowani lub dyplomowani. Osoby niebędące nauczycielami mogą objąć stanowisko dyrektora, lecz nie mogą wówczas sprawować nadzoru pedagogicznego (w tym przypadku pełni go nauczyciel zatrudniony na stanowisku kierowniczym).

Nauczyciel musi mieć minimum 5-letni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego). Ponadto przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora musi uzyskać: co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku. W przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej.

Kandydatem, który nie jest nauczycielem, musi być osoba, która posiada pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym.

Zarówno kandydat na dyrektora, który jest nauczycielem jak i ten, który nim nie jest, musi mieć ukończone studia magisterskie oraz studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Kandydat nie może być karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

Konkurs przeprowadza komisja w składzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;
2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) po jednym przedstawicielu:
a) rady pedagogicznej (w przypadku nowopowoływanego zespołu przedstawiciela rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół),
b) rady rodziców (w tym przypadku przedstawiciela rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół),
c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy
Łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli.

Kadencja dyrektora trwa 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć stanowisko na krótszy okres, lecz minimalnie jest to jeden cały rok szkolny.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.