Nieważna część uchwały ws połączenia szkół

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski, stwierdził nieważność części uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi.

Niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym był paragraf uchwały, w którym radni zobowiązali Burmistrza do przedstawienia w terminie do 30 kwietnia 2016 r. następujących dokumentów: opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złotoryi, opinii Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Złotoryi, opinii Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złotoryi, opinii Rady Rodziców Gimnazjum w Złotoryi, opinii związków zawodowych działających na terenie powyższych szkół, pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, danych dotyczących spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złotoryi oraz Gimnazjum w Złotoryi, projektu statutu wraz z nową strukturą organizacyjną, aktu założycielskiego.

Po głosowaniu pojawiały się pojedyncze głosy, że wprowadzenie przez radnych tego punktu do projektu uchwały może wykraczać poza kompetencję Rady Miejskiej. - Obowiązki organu wykonawczego gminy związane z wykonaniem uchwały w sprawie zamiaru utworzenia zespołu szkół określa ustawa o systemie oświaty. Organ stanowiący nie posiada kompetencji do nakładania na organ wykonawczy żadnych obowiązków, jeśli nie wynika to wprost z dyspozycji przepisu upoważniającego do podjęcia danej uchwały. Organ stanowiący nie posiada kompetencji do nakładania na organ wykonawczy obowiązków, nawet jeżeli ich realizacja wynika z odrębnych przepisów, tym bardziej nie posiada kompetencji do nakładania obowiązków, których realizacji nie przewiduje żaden przepis powszechnie obowiązującego porządku prawnego. - napisano w rozstrzygnięciu nadzorczym NK-N.4131.163.4.2016.KW.

- Ponadto zdaniem organu nadzoru brzmienia § 3 uchwały nie można również traktować jako stanowiącego o kierunkach działania Burmistrza, bowiem treść uchwały wskazuje jednoznacznie na wydanie przez Radę Miejską zobowiązania przedstawienia konkretnych dokumentów przez Burmistrza Miasta. Przedmiotowa uchwała została podjęta zatem z przekroczeniem kompetencji przysługujących Radzie Miejskiej. - można przeczytać w rozstrzygnięciu wojewody.

Pozostała część uchwały, w której ustanawia się projekt aktu założycielskiego zespołu szkół oraz określa zamiar jego utworzenia, ma moc obowiązującą. Radzie Miejskiej przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

UCHWAŁA

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.