Mniej bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2015 roku wyniosła 3 044 osób i jest o 612 osób mniejsza w porównaniu do stanu z końca grudnia 2014 roku. Najwyższy poziom liczba bezrobotnych osiągnęła w miesiącu lutym 2015 r. - 3 868 osób. Od miesiąca marca następował jego systematyczny spadek.

W porównaniu do stanu z końca grudnia 2014 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu złotoryjskiego zmniejszyła się o 3,4 punktu procentowego i na koniec grudnia 2015 wyniosła  21,1%. We wszystkich gminach powiatu nastąpił spadek liczby bezrobotnych.

W mieście Złotoryja na dzień 31.12.2014 było 1025 bezrobotnych w tym 490 kobiet, a na dzień 31.12 2015 - 797 w tym 344 kobiety.

W roku 2015 zarejestrowano  4600 nowych bezrobotnych, wyrejestrowano 5212 w tym 2366 podjęło pracę.

Według stanu na koniec 2015 roku mniejszą grupę stanowią bezrobotne kobiety w liczbie 1446 osób co stanowi 47,5% ogółu bezrobotnych.Najliczniejszą grupą są bezrobotni w wieku 25- 34 lata oraz 35-44 lat. Stanowią one odpowiednio 26,2 % i 21,2 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie.

Na terenie powiatu złotoryjskiego w dalszym ciągu dominują bezrobotni z wykształceniem podstawowym (gimnazjalnym) i zasadniczym zawodowym. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 71,3%. Natomiast niewielki udział mają bezrobotni z wykształceniem wyższym tylko 5,6 %.

Największą grupę stanowią osoby o stażu pracy od 1 do 5 lat oraz o stażu od 10 do 20 lat. W dalszym ciągu znaczny udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mają osoby bez stażu i o stażu do 1 roku. Stanowią oni 26,7 % ogółu bezrobotnych.

Cechą charakterystyczną dla powiatu złotoryjskiego jest wysoki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych, osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Udział ten kształtuje się na poziomie 43,7 % ogółu bezrobotnych.

Najwięcej bezrobotnych zanotowano w zawodach: sprzedawca - 305 osób, murarz - 151 osób, ślusarz - 145 osób

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez urzędy pracy przy obsłudze bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji profilowania pomocy. Ustawa wprowadza trzy profile: profil pomocy I, przewidziany dla osób aktywnych - 36 osób w powiecie, profil pomocy II , przewidziany dla osób wymagających wsparcia- 2068 osób i profil pomocy III, dla osób oddalonych od rynku pracy - 845 osób.

źródło PUP Złotoryja

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.