Wójt Gminy Pielgrzymka bez absolutorium!

Jamróz Bogdan Fot. Archiwum własne
Jamróz Bogdan

Do dużego zaskoczenia doszło podczas sesji Rady Pielgrzymka w dniu 30 lipca 2020r, na której podjęto uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Tomaszowi Sybisowi wotum nieufności.

W ramach dyskusji na temat raportu o stanie Gminy Pielgrzymka za 2019 rok radny Andrzej Zatwardnicki zwrócił uwagę na dziwne zachowania osób związanych z Urzędem Gminy objawiające się składaniem doniesień na organizatorów imprez lokalnych oraz zgłosił zastrzeżenia do sposobu rozdzielania środków dla poszczególnych sołectw. Radny Bogdan Jamróz wytknął brak informacji w raporcie na temat zwiększonego zadłużenia Gminy Pielgrzymka. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że w ciągu roku 2019 zadłużenie gminy wzrosło z 5,3 mln zł do 9,6 mln zł.

Podczas głosowania nad wotum zaufania dla Wójta Gminy Pielgrzymka 7 radnych głosowało „za”, 2 „przeciw” i 2 radnych się wstrzymało. Pozornie wyglądało to na wygraną dla Wójta, nawet Przewodniczący Rady Jarosław Pisarski ogłosił przyjęcie uchwały o wotum zaufania dla Wójta i przejście do następnego punktu obrad. Jednak radca prawny Urzędu Gminy w tym momencie zaprotestował i przypomniał przepis z ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi: „Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.”

Wynik głosowania powtórzył się podczas głosowania nad absolutorium dla Wójta. Tym razem jednak Przewodniczący przed ogłoszeniem werdyktu rady zasięgnął porady prawnika gminnego. Zastanawiające jest, że dopiero po zakończeniu głosowań zwolennicy Wójta zabierali głos, chwaląc jego osiągnięcia. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kosin zgłosił nawet gotowość zwołania sesji nadzwyczajnej w celu powtórnego głosowania uchwał o wotum zaufania oraz absolutorium, jednak radca prawny ostudził entuzjazm radnego stwierdzając, że taki wniosek jest bezprzedmiotowy i decyzje podjęte są nieodwracalne, dodając że „takie jest twarde prawo demokracji”.

Wójt ostro skrytykował postawę radnych, zarzucając im niekonsekwencję, nieprzygotowanie do sesji oraz brak zaangażowania w dyskusji. Można wnioskować, że krytyka odnosiła się do 7 radnych popierających Wójta, gdyż głos w dyskusji nad uchwałami przed głosowaniem zabierali radni, którzy głosowali przeciw lub się wstrzymali. Inna sprawa to nieobecność 4 radnych, co przy wymogu uzyskania większości bezwzględnej ustawowego składu rady,  dała taki sam efekt, jakby przyszli na sesję i głosowali „przeciw”.

Wójt ponadto zadeklarował podczas omawiania uchwały w sprawie podwyższenia opłat za wywóz śmieci, że „nigdy nie będę kupczył głosami, nigdy nie zatrudnię żony albo małżonka żadnego z państwa radnych na stanowisku kierownika w Urzędzie, nigdy nie zbuduję inwestycji gminnej na prywatnym terenie żadnego z państwa radnych”. Po tym zadziwiającym oświadczeniu Wójt opuścił salę obrad.

Po wznowieniu obrad Wójt na salę już nie wrócił, a na koniec sesji, po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, sytuację podsumował Przewodniczący: ”Wójta nie ma i nie wiem kiedy będzie, bo dzisiaj Rada podjęła decyzję o nieudzieleniu wotum zaufania i nie uchwaliła też absolutorium. Obawiam się, że może być tak jak w Zagrodnie.” Czas pokaże, czy obawy Przewodniczącego Rady się potwierdzą, czy też nie.

Bogdan Jamróz- radny Gminy Pielgrzymka


tekst
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.