Radni pytali - burmistrz odpowiada

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Burmistrz odpowiedział na  interpelacje radnych przedstawione na sesji wrześniowej. 

Radny Waldemar Wilczyński:
W imieniu mieszkańców ul. Sikorskiego 3a i 4 dziękuję za realizację wniosku o wycinkę drzew na tej posesji, ponadto dziękuję za wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Stromej oraz remont ulicy Garbarskiej.

1. Wnioskuję o przeniesienie punktu kasowego w Urzędzie Miejskim na parter budynku.  Z punktu tego korzystają w  większości starsi mieszkańcy naszego miasta i jest to dla nich duże utrudnienie  aby „wdrapać” się na II piętro. Dlatego w Ich imieniu wnioskuje o dokonanie tej zmiany. 
Odpowiedź: Nie jesteśmy w stanie wygospodarować pomieszczenia kasowego na parterze. Znajdujące się obecnie na parterze wydziały codziennie obsługują wielu mieszkańców głównie w sprawach mieszkaniowych. Doraźnie, w razie potrzeby wystarczy powiadomić pracownika Biura Obsługi Interesanta, który informuje o tym kasjera i sprawa jest załatwiana na parterze Urzędu.
2. Ponownie zwracam się  z wnioskiem aby wyremontować tablicę informacyjną „szlaku św. Jadwigi” przy klasztorze franciszkanów – została ona zdemontowana kilka tygodni temu, pozostał tylko stelaż , ale trwa to już kilka miesięcy.
Odpowiedź: tablica została odnowiona i zamontowana.
3. Zwracam się z wnioskiem o wycinkę drzew, krzewów samosiejek za garażami przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, na działce  której właścicielem jest Gmina Miejska Złotoryja. Rosnący tam drzewostan powoduje niszczenie garaż będących prywatną własnością mieszkańców miasta.  Wnoszę o ujęcie porządkowania tej działki w ramach bieżącego utrzymania zieleni w mieście. 
Odpowiedź: W przypadku potwierdzenia niszczenia garaży przez samosiejki, zostaną one usunięte w najbliższym czasie, pod warunkiem, że ich obwody nie będą kwalifikować się na obowiązek uzyskania zezwolenia. W przypadku drzew o większych obwodach zwrócimy się z odpowiednim wnioskiem do Starosty.
4. Ponownie zwracam się z wnioskiem aby opracować koncepcję zagospodarowania terenu (działki miejskie 83/1, 83/2, 83/3) wraz z dojazdem - za budynkami mieszkalnymi przy ul. Cmentarnej, a terenem MOPS (działka nr 82)  w Złotoryi, obecny wjazd przez działkę nr 139/1 powoduje duże zniszczenia (pęknięcia) budynku zlokalizowanego na działce nr 139/2, a powyższe działki są niezagospodarowane i często służą jako miejsce „toalet” i zakrapianych spotkań towarzyskich. W pierwszym etapie poza projektowym wnoszę o uporządkowanie tego terenu – wywiezienie gruzu, wycinkę wielu krzaków i drzew samosiejek. 
Odpowiedź: Została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania w/w działek z przeznaczeniem ich na parking. Porządkowanie terenu będzie się odbywało na bieżąco.
5. Wnoszę o to aby niezamieszkane lokale mieszkalne oraz przynależne do nich pomieszczenia będące własnością Gminy Miejskiej Złotoryja były na bieżąco konserwowane, wietrzone. Nie otwierane lokale przez kilka miesięcy, a nawet kilka lat często szpecą, a także powodują zawilgocenia oraz niszczenie obiektów.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację informuje, że pustostany w razie potrzeb są konserwowane oraz wietrzone.
6. Wnoszę aby przedstawiciele Miasta brali udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez prywatne firmy, tam gdzie miasto jest współwłaścicielem. Od kilku lat nie biorą udziału w takich zebraniach.
Odpowiedź: Jeżeli taką potrzebę zgłasza zarządca lub władze wspólnoty, przedstawiciel Urzędu Miejskiego bierze udział w zebraniu. Polityka Gminy Miejskiej jest zaś taka, że stara się dostosowywać swój głos do woli pozostałych właścicieli oraz do opinii przekazanych przez najemców i zazwyczaj, jako ostatnia podpisuje uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów.
7. W imieniu mieszkańców ul. Sportowej mam zapytanie w sprawie działki nr 12/4 przy ul. Kolejowej (za młynem) – teren zielony został kilka miesięcy temu ogrodzony przez prywatnego właściciela części budynku młyna. Teren ten został sprzedany, wydzierżawiony? 
Odpowiedź: Teren należący do Gminy nie jest obecnie dzierżawiony. Ogrodzenie terenu postawiono kilka lat  wcześniej na wniosek ówczesnego dzierżawcy. Wobec nie wykorzystywania gruntu ogrodzenie stanowi zabezpieczenie terenu należącego do Gminy.  

Radny Józef Banaszek  podziękował za rozpoczęcie prac przy renowacji murów obronnych. Wyraził nadzieję, że prace zostaną szybko zakończone.
1. Brak jest  w śródmieściu zabezpieczenia zaworów  gazowych.
Odpowiedź: zabezpieczenia są wykonywane
2. Osoby sprzątające miasto winny zgłaszać miejsca w których kostka  wypada aby szybko to naprawić.
Odpowiedź: Dostajemy takie zgłoszenia od pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie miasta.

1. Czy jest możliwość postawienia wiaty przystankowej na ul. Kolejowej, gdzie dzieci czekają na autobus szkolny,
Odpowiedź: Temat zostanie rozpoznany, w razie możliwości zamontowania wiat, zostaną one zamontowane w przyszłym roku.
2. Na jakim etapie są rozmowy z DSDiK odnośnie bieżącej poprawy pobocza oraz ewentualnej budowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej  oraz remontu nawierzchni ul. 3 Maja,
Odpowiedź: Do końca br. powinny zostać ścięte i utwardzone pobocza oraz zmniejszona prędkość przejazdu o 10 km/h. DSDiK zleciło również wykonanie projektu dodatkowego przejścia dla pieszych. Na ulicy 3 maja mamy potwierdzony zakres robót, jak na ulicy Grunwaldzkiej oraz naprawy cząstkowe jezdni asfaltowej. 
3. Proszę o sprawdzenie elementów drewnianych piaskownicy i huśtawki na ul. Zagrodzieńskiej i ewentualną naprawę lub wymianę,
Odpowiedź: Belka drewniana w huśtawce zostanie wymieniona do dnia 13.10.br.  Piaskownicy na ul. Zagrodzieńskiej nie ma, została zdemontowana 12.04. br.
4. Na wniosek mieszkańców ul. Piastowej proszę o ponowne zamontowanie huśtawki, która została zdemontowana,
Odpowiedź: Zakup nowych urządzeń zabawowych zaplanowano na 2018 r. (w tym m. in. na ul. Piastowej).
5. Koniecznym jest remont chodnika na ul. Kolejowej od młyna do mostu – dotyczy dalszego wykonania tego chodnika , który został rozpoczęty przez pracowników interwencyjnych Urzędu,
Odpowiedź: Postaramy się, aby remont został ujęty w planach robót na 2018 rok.
6. Proszę o zgłoszenie do DSDiK, że przy wjeździe na ul. Legnicką  powstały garby z nawierzchni.
Odpowiedź: Sprawa została zgłoszona do DSDiK.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  w imieniu mieszkańców ul. Gwarków zgłosiła brak oświetlenia. Dzieci rano idą do szkoły po ciemku.
Odpowiedź: Awaria oświetlenia zostanie niezwłocznie usunięta. Awarie proszę zgłaszać bezpośrednio do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Radny Adam Bartnicki - zwrócił się z prośbą o informacje o realizacji przedsięwzięć w roku 2017 i co planuje się na rok 2018.  Czy budżet obywatelski w wysokości 100 tys. zł  spowoduje  zagrożenie dla budżetu miasta?
Odpowiedź: Do końca 2017r. powinny być jeszcze zrealizowane następujące inwestycje:

  • - modernizacja ul. Gwarków
  • - przebudowa ul. Odrzańskiej
  • -  wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24 
  • - przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz . 101/1 obr. 7 
  • - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej – etap I
  • - projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej 
  • - projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej
  • - rewitalizacja murów obronnych – etap I 

Projekt budżetu na 2018 r. jest w przygotowaniu. 100 tys. zł na Złotoryjski Budżet Obywatelski jest kwotą, którą bezpiecznie można przeznaczyć na ten cel.

Radny Andrzej Kocyła w imieniu mieszkańców ul. Piastowej  zapytał, czy  były prowadzone badania wody na ul. Piastowej.
Odpowiedź: W razie uzasadnionej potrzeby woda badana jest przez PSSE w Złotoryi. Nie posiadamy informacji od PSSE, żeby takie badanie zostało przeprowadzone.

Radny Marcin Gagatek poprosił o informację czy na ul. Śląskiej są zamontowane łapacze wody. Następnie poinformował, że Stowarzyszenie OLAWS kończy swoją działalność ze względu na brak środków.
Odpowiedź: Wody deszczowe zostały przechwycone w newralgicznym miejscu na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Warmińskiej. Nie mieliśmy od tej pory żadnych informacji od mieszkańców, że rozwiązanie się nie sprawdza.
Zastanawiamy się w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia OLAWS nad organizacją ligi wieloboju sportowego przez jednostkę miejską.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.