O kompetencjach Komisji Rewizyjnej w Zagrodnie raz jeszcze!

Bartosz Kunecki
Bartosz Kunecki

Zgodnie z ar. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) rada gminy kontroluje działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw) i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy, występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone jej przez radę w zakresie kontroli (por. art. 18a ust. 3-4 u.s.g.).

Rada Gminy ma prawo i obowiązek kontrolowania wójta i każdy włodarz o tym wie. Dlatego kiedy Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o kontroli- udostępnia radnym dokumenty i ułatwia wszystkie czynności związane kontrolą. Każdy wójt, burmistrz , prezydent działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i żadnej kontroli obawiać się nie musi.

Taką uchwałę podjęli radni Gminy Zagrodno na sesji w czerwcu i tym bardziej dziwi fakt, że do tej pory nie mogą (z przyczyn dla nich niewiadomych) uzyskać dostępu do dokumentów. Zapytaliśmy o tę dziwną sytuację radnych: Bartosza Kuneckiego i Jana Kotylaka.

BK- Odnośnie uchwały o przeprowadzeniu kontroli  wolałbym wstrzymać się z wypowiedzią do najbliższej sesji, aczkolwiek mogę powiedzieć tylko tyle, że komisja rewizyjna nie otrzymała wymaganej dokumentacji, przez co nie miała możliwości przeprowadzenia kontroli i procedowania.

JK- Uchwała upoważniająca Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy nie została wykonana, ponieważ komisja nie otrzymała dokumentów- chociaż zbierała się trzy razy. Na najbliższej sesji podejmujemy kolejną uchwałę upoważniającą do kontroli , tym razem na wniosek CBA. Mam nadzieję, że tym razem niezbędne dokumenty zostaną komisji udostępnione, chociaż- żeby zakończyć sprawę- może lepiej byłoby, gdyby Pani Wójt ponownie odmówiła......

Pani Wójt korzysta z pomocy radcy prawnego. Myślę, że jeżeli nie słucha rad prawników, to powinna to szybko zacząć to robić. Jeżeli jednak to prawnik radzi jej co i jak robić, to powinna szybko zmienić radcę, bo on Ją co trochę " wsadza na minę".

Tyle radni . Jutro sesja, na którą wybieramy się z kamerą, pełni nadziei, że zaszczyci ją również swoją obecnością pani wójt i jakoś wyjaśni sytuację.


tekst

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.