Czyj budżet?

pieniądze Fot. pixabay.com
pieniądze

Już niedługo Burmistrz zaproponuje budżet Złotoryi na rok 2014. Co w tej chwili wiedzą mieszkańcy na temat priorytetów, którymi kierowano się przy jego tworzeniu? Czy mają na to jakikolwiek wpływ? Przecież podstawą przygotowania projektu budżetowego są potrzeby gminy i jej mieszkańców oraz planowanie działań w zakresie ich zaspokojenia.

Budżet w gminie powinien być oparty o procedurę jego tworzenia. Procedura powinna zawierać opis poszczególnych kroków przy tworzeniu budżetu oraz przybliżone terminy tych kroków. Schemat procedury uchwalania budżetu gminy oraz jego treść określa ustawa o finansach publicznych. Ustawa nakłada na organy gminy szereg obowiązków. Rada zobowiązana jest do określenia w odpowiedniej uchwale trybu pracy, terminów i obowiązków jednostek organizacyjnych gminy w toku prac nad projektem budżetu, wymaganą szczegółowość objaśnień oraz dodatkowe materiały informacyjne, które burmistrz powinien przedłożyć wraz z projektem uchwały budżetowej. Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi dotycząca procedury tworzenia budżetu znajduje się tutaj . Trudno z niej wyczytać kto i kiedy pracuje nad projektem uchwały budżetowej. Ustalone jest tylko jak radni pracują nad przygotowanym projektem i jakie informacje powinny być w nim zawarte.

Obowiązkiem narzuconym na Burmistrza, przez Ustawę o samorządzie gminnym (art.61 us.3), jest informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej. To jak realizowany jest ten obowiązek świadczy o stylu sprawowania władzy i traktowaniu mieszkańców. Informacją może być po prostu projekt budżetu przedstawiony radnym do uchwalenia. Mieszkańcy dowiadują się o tym z BIP z treści uchwały budżetowej. Tak jest u nas. A może być tak jak w Mysłowicach , gdzie mieszkańców już we wrześniu poinformowano o założeniach budżetowych na rok 2014 a nawet tak jak w Łowiczu – tam planuje się zebrania konsultacyjne z mieszkańcami na temat przyszłorocznego budżetu.

Żaden przepis nie nakazuje Burmistrzowi ani Radzie do poddawania projektu budżetu opiniowaniu czy tez konsultacjom społecznym. Jednocześnie też żaden przepis tego nie zabrania. A zatem, jako mieszkańcy gminy, możemy podejmować takie działania, które zachęcą władze samorządowe do rzetelnego konsultowania budżetu z mieszkańcami. Wszystko zależy od nas i od dobrej woli władz. Udział mieszkańców w sprawach budżetowych powinien być stałym elementem podejmowania decyzji, realizowanym na najważniejszych etapach cyklu budżetowego. Tylko taki sposób czyni działania władz wiarygodnymi w oczach obywateli.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.