ZMIANY W KSIĘDZE PODATKOWEJ

Znakomita większość przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Forma i zasady jej prowadzenia uległy zmianom.

 Nowelizację przyniosło rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zostało opublikowane w Dz. U. pod pozycją 467. Weszło w życie 8 kwietnia.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. nie obowiązują już przepisy nakazujące zmniejszać koszty uzyskania przychodu z powodu niezapłacenia kontrahentowi w odpowiednim terminie, prawodawca uchylił § 12 ust. 3 pkt 1a i 1b, § 26a i § 29 ust. 4a i 4b. Wymienione regulacje dotyczyły dowodów księgowych, jakie należało sporządzać, terminów, w jakich należało dokonywać zapisów    w księdze i zasad uwzględniania zmniejszeń w spisie towarów z natury. Z przepisów przejściowych wynika, że przedsiębiorcy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali zmniejszenia kosztów, po tej dacie nadal stosują zasady wcześniejsze, jeżeli wystąpią podstawy do zwiększenia kosztów.

Druga grupa zmian wynika z wprowadzenia do porządku prawnego ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Chcąc z niej skorzystać, przedsiębiorca ma obowiązek w prowadzonych księgach odrębnie rejestrować koszty takiej działalności. Z tego powodu prawodawca dostosował wzór księgi. Po zmianie uwzględnia on możliwość wydzielenia kosztów działalności badawczo -rozwojowej (dodana nowa kolumna nr 16). Wzór drugiej stronicy księgi jest teraz następujący:

 

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu

Koszty uboczne zakupu

Wydatki

(koszty)

Koszty działalności badawczo-

-rozwojowej, o których mowa

w art. 26e ustawy o podatku dochodowym

Uwagi

wynagro-

dzenia

w gotówce

i w naturze

pozostałe wydatki

razem wydat-ki

(12+13)

 

opis kosztu

wartość

10

11

12

13

14

15

16

17

                 

Osoby, które założyły księgę przed 8 kwietnia, mają możliwość kontynuacji zapisów dotyczących badań i rozwoju w sposób przyjęty przez siebie dotychczas.

Został rozszerzony katalog okoliczności, które powodują obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów i wpisania go do księgi. Dodano mianowicie przypadek utraty w trakcie roku prawa do zryczałtowanych form opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany). Jednocześnie wprowadzono zapis, że nie muszą sporządzać spisu na 1 stycznia te osoby,  które sporządziły go na koniec poprzedniego roku podatkowego.

Ostatnia, lecz nie mniej istotna zmiana dotyczy tych, którzy prowadzą księgi przy użyciu technik informatycznych. Nowe warunki uznania takich ksiąg za prawidłowe są następujące:

  • · określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi,
  • · stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,
  • · przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Zlikwidowano też obowiązek sporządzania wydruku księgi po każdym zakończonym miesiącu. Dotychczas, mimo prowadzenia jej w technice informatycznej, należało taki wydruk sporządzać do 20. dnia miesiąca następnego.

Z przepisów końcowych rozporządzenia wynika, że księgi założone przed 8 kwietnia br.  nie muszą być zmieniane – co do wzoru - do końca roku.

 

Leszek Boroch

- pracownik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.