Gimnazjum w Rokitnicy pod lupą

Gimnazjum w Rokitnicy Fot. Archiwum własne
Gimnazjum w Rokitnicy

Już niedługo uczniowie szkół podstawowych otrzymają świadectwa, które zaniosą do wybranego gimnazjum. Wbrew pozorom w Złotoryi jest spory wybór. Mamy dwa gimnazja w mieście i dwa w bliskiej okolicy.

Gimnazjum w Rokitnicy wyróżnia się tym, że jest prowadzone przez rzez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rokitnica, które jest jego organem prowadzącym. Czy to dobrze czy źle? Jak się okazuje szkoła radzi sobie nie gorzej niż szkoły prowadzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wystarczy przyjrzeć się wynikom uzyskiwanym przez uczniów i ocenie szkoły przez Kuratorium dostępnej na portalu nadzoru pedagogicznego.

Raport z ewaluacji zewnętrznej ocenia szkołę bardzo wysoko. Poniżej fragmenty opracowania dostępnego pod linkiem 

Skuteczność działań podejmowanych przez nauczycieli w efekcie wdrażania wniosków widoczna jest w zakresie egzaminu z matematyki. Wynik w latach 2012/13 i 2013/14 ukształtował się na poziomie stanina 6 (wyżej średniego) i był on wyższy niż w województwie. W zakresie nauczania języka angielskiego zauważono progres w efektach nauczania w ostatnim roku szkolnym, gdzie nastąpił wzrost ze stanina 3 niskiego do stanina 6 wyżej średniego. Również z języka niemieckiego w ostatnim roku gimnazjum uzyskało wynik na poziomie stanina 6.

Głównym priorytetem, którym kieruje się szkoła przy opracowaniu swojej oferty jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju wszystkim uczniom w oparciu o możliwości i umiejętności kadry pedagogicznej, dostępność bazy szkolnej i zasobność w pomoce dydaktyczne. Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Młodzież rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach kółprzedmiotowych: polonistycznym, języka angielskiego,  fizycznym, chemicznym, ekologicznym języka niemieckiego. Dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w ich rozwoju organizowane są zespoły dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, historii  , matematyki, fizyki, chemii. Dla chętnych gimnazjalistów oferowane są konsultacje indywidualne prowadzone przez nauczycieli przedmiotów.

Wszyscy ankietowani drugoklasiści wskazali, że mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, w których chcą. Nauczyciele podczas obserwowanych zajęć dostosowali do możliwości dobór ćwiczeń, metod i form pracy,  różnicowali stopień trudności zadań wykonywanych przez uczniów, gimnazjaliści pracowali w parach i w zespołach. Nauczyciele monitorowali stopień zrozumienia przez nich treści przedstawianych na lekcjach, zadając pytania. Podczas lekcji wzięte były pod uwagę sposoby uczenia się uczniów, występowały ćwiczenia dla kinestetyków (układanie zdań, wzorów), dla słuchowców (głośne odczytywanie zdań), i wzrokowców (stworzenie plakatu prezentującego budowę zdań).

Wnioski z diagnoz przygotowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów są wyznacznikiem do modyfikacji programów i rozkładów nauczania, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów, przygotowania oferty edukacyjnej zajęć i dostosowania zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą losów absolwentów oraz informacji na temat ich opinii na temat uzyskanych kompetencji w gimnazjum. Wielu absolwentów odwiedza szkołę, uczestniczy w lekcjach i opowiada o swoich szkołach. Ponadto absolwenci przedstawiają swoje sukcesy w szkołach ponadgimnazjalnych. Jeden z absolwentów odbył praktykę studencką z informatyki w gimnazjum, a absolwentka przeprowadziła dla uczniów zajęcia warsztatowe z zakresu samorządności uczniowskiej.

Można pogratulować sukcesu dyrektorowi, pani Marii Czarnieckiej i Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rokitnica, które prowadzi szkołę od 2010 roku.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.