Nie ma róży bez kolców – czyli OPP w praktyce.

Złotoryja, baszta Fot. Kajetan Kukla
Złotoryja, baszta

Ostatnio coraz więcej organizacji zastanawia się, czy warto zdobyć status organizacji pożytku publicznego. Jak zwykle w tego typu sytuacjach za korzyści, które się z tego tytułu odnosi, trzeba „zapłacić”. Wiąże się to ze spełnieniem szeregu wymagań związanych z uzyskaniem i utrzymaniem statusu organizacji pożytku publicznego.

To z kolei – szczególnie w przypadku młodych niedoświadczonych organizacji – odciąga, przynajmniej na jakiś czas, od podstawowej działalności. Z drugiej jednak strony pieniądze na działalność trzeba skądś pozyskiwać i trudno pogardzić takim dodatkowym dość łatwym strumieniem przychodów.

W artykule 20 ustawy o działalności pożytku publicznego ustawodawca wymienia siedem warunków, które muszą być spełnione łącznie aby organizacja mogła uzyskać status OPP.

 1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (art. 20 pkt 1).
 2. Działalność statutowa organizacji ubiegającej się o status organizacji pożytku publicznego musi w całości zawierać się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy.
 3. Działalność statutowa powinna być działalnością podstawową organizacji, na której skoncentrowana jest jej aktywność. Natomiast działalność gospodarcza powinna być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej.
 4. Nie może uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego organizacja, która nie przeznacza całości swoich dochodów na działalność statutową (art. 20 pkt 5).
 5. Organizacje pożytku publicznego zobowiązane są mieć statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru (art. 20 pkt 6). Ponadto osoby zasiadające w takim organie kontroli muszą spełniać dodatkowe kryteria opisane w ustawie.
 6. Organizacja musi do swego statutu wprowadzić pewne zakazy, których celem jest zachowanie przejrzystości działania organizacji oraz uniemożliwienie wyprowadzania majątku poza organizację (art. 20 pkt 7).
 7. Określenie, które rodzaje działalności są wykonywane przez organizację odpłatnie, a które nieodpłatnie.

Podsumowując należy stwierdzić, że nie jest to raczej krok dla organizacji młodych, niedoświadczonych, których struktury jeszcze nie okrzepły. W opinii autora tego typu organizacje powinny koncentrować swe wysiłki na działaniach zmierzających do pozyskania środków metodą projektową. Ponadto świadomie kształtować/wypracowywać misje i komunikować je otoczeniu aby w przyszłości móc zdyskontować korzyści jakie może przynieść otrzymanie statusu OPP.

Chcąc pomóc w podjęciu decyzji proponuję zastosowanie czysto biznesowego podejścia sprowadzającego się do porównania nakładów i przychodów. Nietrudno oszacować nakłady bo wymogi są dokładnie zdefiniowane. Jeśli chodzi o przychody to w opinii autora będą one wprost proporcjonalne do siły organizacji. Warto więc zadać pytanie jaki jest wizerunek organizacji? Kto wie o jej działaniach? Jaka jest jej rozpoznawalność? Te elementy zadecydują o tym, czy podatnicy zechcą wspomóc daną organizację. Zatem, jeśli wiedza o działaniach organizacji jest niewielka, organizacja nie zdoła zdyskontować korzyści jakie wynikają z posiadania statusu OPP.

W Złotoryi jest obecnie pięć organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, (stan na 13 grudnia 2012 r., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

 1. Złotoryjski Klub Sportowy “Górnik” – Numer KRS: 0000086477
 2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej – Numer KRS: 0000124632
 3. Stowarzyszenie “Odnaleźć Siebie” – Numer KRS: 0000256024
 4. Stowarzyszenie Świetlica Środowiskowa Emaus – Numer KRS: 0000316543
 5. Stowarzyszenie Prima – Numer KRS: 0000346304

Warto pamiętać o tym przy rozliczaniu podatku za rok 2012.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.