O niezawisłych kompetencjach rady gminy na przykładzie Zagrodna słów kilka.....

Kotylak Jan, Zagrodno Fot. Archiwum własne
Kotylak Jan, Zagrodno

Zgodnie z ar. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) rada gminy kontroluje działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw) i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy, występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone jej przez radę w zakresie kontroli (por. art. 18a ust. 3-4 u.s.g.).

W artykule na portalu e-legnickie padły następujące słowa:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu czy Urząd Skarbowy w Złotoryi posiadają niewystarczające kompetencje i nie stanowią autorytetu dla Radnych Gminy Zagrodno, bo wyniki pracy tych organów nie zadowalają radnych Gminy Zagrodno.

I tu każdy, kto choć trochę zna się na przepisach dotyczących funkcjonowania samorządu, na pewno się uśmiechnął, bowiem pod każdą kontrolą RIO stosuje następujące sformułowanie:

Ocena wydatkowania środków budżetowych pod względem celowości i gospodarności należy wyłącznie do organu stanowiącego, czyli- w myśl przepisów- rady gminy, rady miejskiej czy rady powiatu.

Dzieje się tak dlatego, że owe instytucje kontrolują budżet pod względem rachunkowym i prawnym.

A więc rada ma nie tylko prawo, ale i obowiązek kontrolowania  wójta i oceniania  celowego i gospodarnego dysponowania budżetem. Wójt niewiele może zrobić, jeśli radni większością głosów podejmą uchwałę o nieudzieleniu absolutorium , bądź skorzystają z uprawnień nadanych  Komisji Rewizyjnej  i skontrolują wydatki- oczywiście w ramach określonych przez prawo. Jak by nie patrzeć, muszą mieć pełne informacje, żeby podjąć odpowiednie decyzje.
Wie to każdy, kto działa w samorządzie. Nawet jeśli uchwała będzie zawierała luki prawne- wojewoda nakaże ich poprawienie i uchwała i tak wejdzie w życie.
Oczywistym jest również, że takich uchwał nikt nie podejmuje pochopnie i bez przemyślenia.  Dokładnie przedstawił to radny Jan Kotylak, odczytując projekt uchwały i jej uzasadnienie.

Podjęcie uchwały stało się niezbędne z uwagi na fakt autorytarnego sprawowania władzy przez wójta Gminy Zagrodno, który to pozostaje w ciągłym konflikcie z Radą Gminy i większością radnych, utrudniając im wykonywanie mandatów. Lekceważące odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania i interpelacje naruszają przepisy prawa o samorządzie gminnym
i jawności wszelkich działań. W zaistniałych okolicznościach jedyną możliwością uzyskania ukrywanych przez wójta informacji , jest ustawowe prawo do kontroli działań wójta przez Komisję Rewizyjną.

Poniżej fragment nagrania z sesji z wypowiedzią radnego Kotylaka:
tekst

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.