Zmiany w ustawie o VAT – cz. II

Złotoryja, Rynek 42 Fot. Archiwum własne
Złotoryja, Rynek 42

Do ustawy został dodany nowy załącznik. Przybrał numer 14. Jest wykazem usług, do których od 1 stycznia 2017 r. stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge). Zawiera 48 pozycji

Przykładowo, znajdują się tam roboty budowlane związane z:

  • budową autostrad, dróg, ulic i pasów startowych,
  • budową stadionów i boisk sportowych,
  • wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków),
  • wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
  • rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
  • budową mostów i tuneli.

Przy każdej z 48 pozycji znajduje się szczegółowy symbol usługi według nomenklatury PKWiU. Zapisał ustawodawca, że w odniesieniu do usług wymienionych w pozycjach od 2 do 48 (czyli praktycznie do wszystkich, z wyjątkiem „przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych”) odwrócony VAT stosuje się wtedy, gdy usługodawca występuje w charakterze podwykonawcy. Dla zaistnienia tego mechanizmu jest też niezbędne, aby obie strony transakcji  były zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT.

Oprócz usług, regułą reverse charge objęto też dostawę kolejnych towarów, w tym nieobrobione plastycznie złoto, platynę i srebro, biżuterię i wyroby jubilerskie z tych kruszców oraz elektroniczne układy scalone w postaci procesorów. W tym ostatnim przypadku warunkiem jest przekroczenie limitu wartości transakcji w kwocie 20.000 zł.

Przyspieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym


Ustawodawca zmodyfikował art. 87 ust. 6. Po zmianie warunki otrzymania zwrotu bezpośredniego w terminie 25 dni są następujące (muszą być spełnione łącznie):

1)  kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona  w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3.

Leszek Boroch, Urząd Skarbowy w ZłotoryiTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.