Reforma administracji skarbowej

KAS
KAS

Od 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Powstały inne od dotychczasowych organy, zmieniły się też ich kompetencje.

Zniesione zostały izby skarbowe, izby celne, urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej. Aktualnie na czele stoi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w randze wiceministra finansów. Na szczeblu wojewódzkim funkcjonują izby administracji skarbowej. Powstały z połączenia izb skarbowych z izbami celnymi. Na szczeblu lokalnym istnieją urzędy skarbowe. Oprócz dotychczasowych przejęły one zadania urzędów celnych w zakresie poboru, uprawnień wierzycielskich i egzekucji. Tak więc cło, akcyza, podatek od gier, oplata paliwowa, VAT od importu oraz inne należności przywozowe i wywozowe oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin – od 1 marca leżą w zakresie właściwości urzędów skarbowych. Ze względu na znaczny zakres reorganizacji służb, w ochronie przed ewentualnym zamieszaniem, w początkowej fazie postanowiono pozostawić bez zmian mapę urzędów skarbowych. W dalszej kolejności przewiduje się zlikwidowanie najmniejszych.

W każdym województwie powstał jeden urząd celno-skarbowy. Ma on kompetencje przede wszystkim kontrolne i audytowe. W związku z tym w systemie prawnym pojawiła się kontrola celno -skarbowa (w miejsce skarbowej i celnej). Ten rodzaj kontroli nakierowany jest na wykrywanie  i zwalczanie oszustw i wyłudzeń na znaczną skalę. Dotyczy także przestrzegania przepisów prawa dewizowego. Do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to m.in., że o zamiarze jej przeprowadzenia kontrolowany nie jest uprzedzany, nie mają zastosowania limity czasu trwania ani zakaz jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli. Wszczęcie czynności następuje po okazaniu upoważnienia, a w niektórych  przypadkach opisanych w ustawie - „na legitymację”. Od tego momentu rozpoczyna bieg 14-dniowy termin dla kontrolowanego na skorygowanie deklaracji. Ustawa o KAS nie przewiduje dla kontroli celno-skarbowej związania właściwością miejscową. Dlatego funkcjonariusze celno-skarbowi mogą wykonywać czynności kontrolne również poza obszarem województwa, na którego terenie ma siedzibę urząd, w którym pełnią służbę. Podstawowy czas kontroli to 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach może być przedłużony. Kontrola kończy się dokumentem o nazwie „wynik kontroli”.  Nie przysługuje na niego środek zaskarżenia. Natomiast z datą doręczenia wyniku ponownie rozpoczyna swój bieg 14-dniowy termin dla kontrolowanego na skorygowanie deklaracji. Jeśli to tego nie dochodzi, to z mocy prawa kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe. Na tę okoliczność wydawane jest postanowienie. Postępowanie kończy się decyzją organu kontroli celno-skarbowej. Przysługuje na nią odwołanie do tego samego organu. Decyzja odwoławcza podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a na wyrok tego sądu służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Inną procedurą jest kontrola podatkowa. Tak jak dotychczas, wykonywana jest przez urzędy skarbowe. Inaczej niż w przypadku celno-skarbowej, stosuje się do niej przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie licząc ustawowych wyjątków, o zamiarze wszczęcia kontrolowany jest zawiadamiany. Obowiązują limity czasowe odnośnie trwania czynności i zakaz jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie przez różne organy u tego samego przedsiębiorcy. Czynności podejmowane są z urzędu, jako następstwo analizy ryzyka wystąpienia naruszenia prawa podatkowego i jego skali. Zdecydowana większość działań urzędów skarbowych w odniesieniu do podatników odbywa się jednak w procedurze czynności sprawdzających, a nie kontroli podatkowej.

Reforma powołała do życia nową instytucję – Krajową Informację Skarbową. Wcześniej funkcje informacyjne i edukacyjne nie były instytucjonalnie wyodrębnione i skoncentrowane. Wykonywały je istniejące wówczas organy. Zadania Krajowej Informacji Skarbowej zostaną przybliżone w odrębnym opracowaniu.


Leszek Boroch, Urząd Skarbowy w Złotoryi
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.