Jak to naprawdę jest ze świetlicą w Łukaszowie?

Świetlica w Łukaszowie Fot. Archiwum własne
Świetlica w Łukaszowie

Temat wiejskiej świetlicy w Łukaszowie w ostatnim czasie wzbudzał wiele kontrowersji. Obiekt stoi od dawna , a zgodnie decyzją PINB w Złotoryi,  używać go nie można. Zapytaliśmy o tę sprawę radnego Jana Kotylaka.

Pani wójt na swoim fanpage napisała:

Dokumentacja na wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie zlecona została przez poprzedniego wójta. Z niewiadomego powodu na to samo zadanie zostały sporządzone dwa projekty różniące się położeniem na gruncie (różnica kilku metrów, przy czym obie wersje w granicach działki gminnej). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotoryi w związku z ustaleniem przesunięcia budynku w terenie wystąpił do Urzędu Gminy z wnioskiem o opracowanie projektu zamiennego, odzwierciedlającego aktualne usytuowanie świetlicy na działkach o numerach ewidencyjnych 141/1 i 141/3, wraz z przyłączami. Zalecenie to zostało wykonane przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego i przekazane do PINB. Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

A jak to wygląda od strony radnych? Poniżej wypowiedź radnego Kotylaka:


Moje wątpliwości wzbudziła informacja przekazana przez panią wójt w sprawozdaniu  z działalności wójta pomiędzy sesjami za okres od 17 grudnia do 23 lutego. Dowiedziałem się, że wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na budowę świetlicy  wiejskiej w Łukaszowie z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 141 /2 w obrębie wsi Łukaszów.

To mnie bardzo zdziwiło, więc zapytałem, z jakiego powodu wydano teraz decyzję o lokalizacji inwestycji skoro budynek stoi?  Kilka miesięcy temu byliśmy przecież na jakimś spotkaniu w świetlicy wiejskiej. Nie pamiętam czy była pani wójt, ale na pewno był ktoś z gminy i w tym budynku normalnie odbywały się spotkania.  A tutaj czytam, że wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji?

Pani wójt powiedziała, że odpowie, jak będzie miała dokumenty,  ale nie odpowiedziała, więc złożyłem pismo o informację do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dostałem dość lakoniczną odpowiedź następującej treści:

"4 stycznia 2021 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotoryi wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego w związku z realizacją inwestycji obejmującej budowę świetlicy wiejskiej na działkach 141/1 i 141/3 Łukaszów gmina Zagrodno, której inwestorem jest gmina Zagrodno w zakresie robót budowlanych wykonanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę w projekcie budowlanym oraz w projekcie zagospodarowania terenu, zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 179 na 2017 z 17 stycznia 2017 wydanej przez Starostę Złotoryjskiego. W toku postępowania na podstawie artykułu 51 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tutejszy Inspektorat wydał decyzję z dnia 16 lutego 2021,w której nałożył na inwestora wyżej wymienionej inwestycji obowiązek wykonania następujących czynności:

1. Opracowania projektu budowlanego zamiennego budowy polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działkach 141 na 1 i 141 na 3 wraz z przyłączami wybudowanego w warunkach istotnych odstępstw od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę z dnia 17 lipca 2017 roku wydanego przez Starostę Złotoryjskiego i zatwierdzonym w projekcie budowlanym- w terminie do 15 maja 2021 

(......)

Zgodnie z artykułem 51 ustęp 5  przypadku niewykonania w terminie wyżej wymienionego obowiązku tutejszy Inspektorat jest zobowiązany wysłać wydać decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Obecne postępowanie jest na etapie oczekiwania na złożenie przez inwestora w tutejszym inspektoracie projektu budowlanego zamiennego, o którym mowa wyżej wymienionych decyzji.  Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego zakończonego prawomocnym decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obowiązuje zakaz użytkowania obiektu budowlanego, wobec którego prowadzony jest przez tutejszy Inspektorat postępowanie administracyjne."

(Fragment pisma skierowanego do radnego Jana Kotylaka z dnia 03.03.2021)

Nie wiem na czym polegają te  znaczące odstępstwa, ale w związku z tym pani wójt została wezwana do przygotowania budowlanego projektu zamiennego w terminie do 15 maja. Do tego czasu zakazali użytkowania, a w razie gdyby gdyby się w tym terminie nie wyrobiła, to ostrzegają, że mogą wydać decyzję rozbiórki obiektu, albo przywrócenia stanu początkowego.

Uważam, że takie rzeczy się zdarzają, trzeba przygotować dokumenty, wnieść jakąś opłatę i po prostu załatwić sprawę. Ale są to na pewno dodatkowe koszty no i pojawia się zasadnicze pytanie: dlaczego do tego doszło?

Pozwolenie na budowę było wydane w roku 2017 jeszcze za poprzedniego wójta i z pisma z PINB jasno wynika, że obiekt nie został wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę.

W związku z tym chciałbym się dowiedzieć konkretnie o co chodzi. 16 marca mamy komisję. Jeżeli  pani wójt będzie , to takie pytanie zadam. Jeżeli nie, to zadam je na sesji 26 marca.  I myślę, że w końcu jakąś odpowiedź uzyskam, zwłaszcza że to już niedługo koniec  marca, a czasu do 15 maja jest bardzo mało. Na wszystko są urzędowe terminy: na jedne sprawy 14 dni,  na inne 25 , na a jeszcze  inne 30, więc  trochę to będzie trwało.

My też mamy nadzieję, że wszystko dobrze się zakończy  i świetlica będzie służyć mieszkańcom nie tylko Łukaszowa, ale i całej gminy.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.