Powstanie mała elektrownia wodna na Kaczawie

Kaczawa Fot. Archiwum własne
Kaczawa

W Jerzmanicach planowana jest budowa „Małej elektrowni wodnej „XAWERY” o mocy 55 kW wraz z kanałem doprowadzającym i odprowadzającym wodę z elektrowni, z przepławką i z wykorzystaniem istniejącego piętrzenia.

Elektrownia i przepławka dla ryb posadowione zostaną na działce nr 227 obręb Jerzmanice Zdrój, na lewym brzegu rzeki Kaczawy w okolicy istniejącego jazu „Jerzmanice” (stopień piętrzący).

Analiza przewidywanego rzeczywistego oddziaływania  inwestycji na poszczególne komponenty środowiska wykazała, iż przy zachowaniu zasad ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych – oddziaływanie to będzie nieznacznie negatywne. Negatywne oddziaływanie związane będzie wyłącznie z likwidacją jednego siedliska lęgowego gąsiorka. Inne negatywne oddziaływanie  na komponenty środowiska – nie wystąpią (brak uciążliwości inwestycji).

Inwestor ma obowiązek  zapewnić swobodny dostęp do niezbędnej ilości wody umożliwiającej funkcjonowanie istniejącego zbiornika głównego „Zalew Złotoryjski”.”

Na stronie Gminy Wiejskiej Złotoryja udostępniono  do publicznego wglądu  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla terenu w obrębie Jerzmanice Zdrój, związane z inwestycją.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.