Ruszyła machina absolutoryjna

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni przygotowuje burmistrz i przedstawia je do dnia 31 marca zarówno Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która przedstawia burmistrzowi i radzie opinię tylko  w zakresie zgodności z prawem zrealizowanej gospodarki finansowej miasta. Ocena efektywności i celowości prowadzonej przez burmistrza gospodarki finansowej należy do Rady Miasta.

 

Komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia gminy. Po przeprowadzonej analizie w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, komisja przedstawia całej radzie miasta wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza.

Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy – co oznacza, że przy 15-osobowej radzie, co najmniej 8 głosów musi być „za” udzieleniem absolutorium, lub 8 „przeciw”.

Na udzielenie lub nie absolutorium nie mają wpływu żadne bieżące opinie o działaniach Burmistrza, jak wygląda, co mówi, jakie ma pomysły czy poglądy. Można rozpatrywać tylko jakość realizacji budżetu przez Burmistrza. Wszelkie inne uchwały będą unieważnione albo przez RIO albo przez Sąd. Zasady realizacji   budżetu   są   określone   mianem  DYSCYPLINY   BUDŻETOWEJ i  jej złamanie w drodze pomyłki, w maleńkim i nieszkodliwym dla gminy wymiarze może spowodować   surową   karę   dla   Burmistrza   –   do   kilku  miesięcznych wynagrodzeń (kilkanaście tysięcy złotych z osobistych dochodów Burmistrza), a w poważniejszej sprawie jest podstawą do odwołania Burmistrza. Dlatego   prawie   nie   spotyka   się   świadomego   łamania   dyscypliny   budżetowej.
 
W ciągu ostatnich 20 lat, każdy z burmistrzów Złotoryi, w każdym roku,  otrzymywał absolutorium od Rady Miejskiej.


 

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.