RIO podsumowuje kontrolę w mieście

Urząd Miejski Fot. Archiwum własne
Urząd Miejski
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  przeprowadziła, w okresie od 16 stycznia do 21 marca 2017 r., kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja. Przeprowadzono również kontrolę gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotoryi.


Protokół pokontrolny został niedawno opublikowany na stronie RIO. Przedstawia on nieprawidłowości i uchybienia, które  zostały ujawnione podczas kontroli:
  • w zakresie księgowości i sprawozdawczości
  • w zakresie dochodów budżetowych
  • w zakresie gospodarki mieniem
Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponoszą: Burmistrz Miasta,   Skarbnik Miasta  oraz zgodnie z zakresami czynności pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, sformułowała 6 wniosków pokontrolnych wzywających urzędników do stosowania prawa i dokonywanie zwrotu kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami zawartych umów  oraz ustawą o zamówieniach publicznych (link)

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu opublikowała również protokół z kontroli problemowej, w Szkole Podstawowej nr 1, w którym stwierdziła, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, stanowiących podstawę do sformułowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu wniosków pokontrolnych.(link)


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.