Radni przeciw podwyżkom taryf wodnych

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Przed chwilą zakończyła się sesja Rady Miejskiej w Złotoryi. Można ją było obserwować online.

Na komisji gospodarczej radni odstąpili od głosowania uchwały w sprawie podwyżek taryf wodnych. Na sesji była jednak w porządku obrad dlatego polegała głosowaniu. Uchwała nie została podjęta - za – 4 ( F.Słaby, W.Grocki, L.Antonowicz, D.Dobosz), przeciw -  7 (J.Banaszek, A.Kocyła, Ł.Łuniewski, E.Miara  I.Mundyk,  S.Pazera, W.Wilczyński), wstrzymało się -  3  ( B.Łoś, A.Bartnicki, M.Gagatek). Głosowanie radnych było  swoistym wyrażeniem zdania na temat podwyżek, ponieważ burmistrz zatwierdził wniosek RPK o podwyżki. Podwyżki taryf wodnych przedstawione we wniosku RPK wejdą w życie na początku maja.

Podczas sesji przekazano komisji rewizyjnej (12 za, 2 wstrzymujące się) do rozpatrzenia  skarę na burmistrza pani Ewy Parankiewicz w sprawie przekroczenia przez Burmistrza Miasta Złotoryja swoich kompetencji a mianowicie:
1. bezzasadne wydatkowanie budżetu miasta Złotoryja,
2. naruszenie praworządności Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 48-49 w Złotoryi,
3. przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

Uchwalono również, jednogłośnie,  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2017r.

Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych psów
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Złotoryi miejsca w schronisku dla zwierząt,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) odławianie bezdomnych zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w Złotoryi przy ulicy Krzywoustego 11 - Roman Ardelli.
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny- lek. wet. Michał Lichość, Złotoryja, ul.3-go Maja 11.

Koszty związane z realizacją Programu finansowane będą z Budżetu Miasta na rok 2017. Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu na rok 2017 wynosi 34.750 zł.

Środki te będą wydatkowane na:
1) wykonanie odłowu zwierząt- 2.000 zł
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Złotoryi miejsca w schroniskudla zwierząt- 29.500 zł,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie- 1.000 zł,
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt- 1.000 zł.
5) usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt (w tym usypianie ślepych miotów) – 1.250 zł

Sprawy różne zdeterminowała dyskusja na temat procesu, który Gmina Miejska toczy z firmą Galmont.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.