Andrzej Kocyła -przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Kocyła Andrzej Fot. Archiwum własne
Kocyła Andrzej

Jak przewodniczący komisji Rady Miasta powinien prowadzić obrady? Kiedy może odebrać radnym głos?

W Regulaminie Rady Miejskiej jest  taki zapis: Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają prowadzeniu sesji, Przewodniczący przywołuje radnego do porządku a gdy przywołanie nie przyniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. Czy taka sytuacja wystąpiła w trakcie czerwcowej komisji, której przewodniczył Andrzej Kocyła

Andrzej Kocyła jest policjantem i prezesem Stowarzyszenia Wilkołak. W 2014 roku startował z KWW Ireneusz Żurawski - Dobry Gospodarz. W wyborach 2014 uzyskał 147 głosy, w okręgu 14 ( Słowackiego, Wiosenna),  co stanowiło 35% wszystkich oddanych głosów w okręgu nr 14.

Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Spraw Społecznych. Pełni  funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury. Radny nie prowadzi dyżurów.

W czerwcu 2017  podczas posiedzenia komisji, jako przewodniczący, odebrał głos radnemu Józefowi Banaszkowi podczas dyskusji o organizacji Biegu Wulkanów i biwaku historycznego. Zachowanie to opisały nawet lokalne media (link). 

Interpelacje

Od początku kadencji 2014-2018 do końca czerwca 2017 odbyło się 29 sesji Rady Miejskiej. Radny zabierał głos w punkcie  interpelacje, wnioski i zapytania podczas 9 spotkań.  
Kilka wniosków o charakterze porządkowym dotyczyło ulicy Basztowej, Placu Reymonta i placu za ZOKiR.

Między innymi w  2015 roku, w imieniu mieszkańców swojego okręgu wyborczego, zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wydzierżawiania miejsc parkingowych na parkingach znajdujących się przy blokach mieszkalnych.

W 2016 roku poddał w wątpliwość prawidłowość przeprowadzenia konkursu na sportowca roku i prawidłowość wyboru przedstawicieli radnych w komisji konkursowej.
W roku 2017 (do końca czerwca) nie zabierał głosu w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania

Wszystkie interpelacje radnego i odpowiedzi na nie przedstawione są tutaj

Głosowanie uchwał

Do 29 czerwca Andrzej Kocyła brał udział  w 241 głosowaniach uchwał. Podczas 4 głosowań był nieobecny.W żadnym nie był  przeciw, a w 11  nie zajął stanowiska - wstrzymał się:

  • Uchwała nr 244 — Nadanie nazwy ulicy położonej w Złotoryi
  • Uchwała nr 172 — Strefa Płatnego Parkowania w Złotoryi — zmiany 2016
  • Uchwała nr 152 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja — wkroczenie w kompetencje dyrektora szkoły Uchwała nr 145 — emisja obligacji 2016
  • Uchwała nr 128 — podwyżka opłat za wodę i ścieki
  • Uchwała nr 125 — Nadanie nazwy ulicy ( pl. Uciecha)
  • Uchwała nr 117 — Modernizacja oczyszczalni ścieków
  • Uchwała nr 54 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.114.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 
  • Uchwała nr 37 — w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.