Mieszkańcy Broniewskiego zapłacą !

Złotoryja Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Złotoryja

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi.

Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (droga, wodociąg, kanalizacja) przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jeśli gmina wybudowała w pobliżu prywatnej nieruchomości urządzenia tego typu, może się upomnieć nawet o 50 % kwoty, o jaką z tego tytułu wzrosła wartość działki. Płaci właściciel lub współwłaściciele proporcjonalnie do wielkości swoich udziałów. Nie ma przy tym znaczenia, czy właściciel chce korzystać ze stworzonych możliwości, np. wodociągu. Wystarcza sam fakt, że stworzono mu taką możliwość. Warunkiem ustalenia opłaty jest obowiązywanie w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi – uchwały rady gminy ustalającej stawkę procentową opłaty.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w art. 146 mówi: „Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

W Złotoryi uregulowano to uchwałą Nr XXVI/153/2008 z dnia 30.12.2008r. “w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja”, której §14 brzmi: “Dla nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 40 procent różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu”.

Opłatę można nakładać tylko, jeśli właściciel nieruchomości ma realną możliwość korzystania z nowego urządzenia lub drogi. I tak, dopóki droga nie jest ukończona, nie można wydać decyzji w sprawie opłaty. Na przykład, kiedy pod naszym domem wylano asfalt, ale droga nie ma jeszcze połączenia z gminną siecią dróg. Podobnie – jeśli projekt zakłada budowę drogi wraz z chodnikiem, opłatę można wymierzyć dopiero, gdy oddana do użytku zostanie cała inwestycja. W przypadku sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej rozstrzyga moment oddania do użytku kanału sanitarnego z przykanalikami do poszczególnych nieruchomości. Nie ma znaczenia rzeczywisty moment przyłączenia nieruchomości do sieci. W praktyce, o momencie stworzenia warunków do korzystania rozstrzyga dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót (do wglądu w urzędzie gminy).

Wzrost wartości nieruchomości związany z wybudowaniem urządzenia lub drogi gmina musi wykazać przy pomocy operatu szacunkowego, czyli opinii rzeczoznawcy. Określa on dwie wartości nieruchomości: sprzed wybudowania urządzenia i po jego wybudowaniu. Od tak określonej różnicy ustala się wysokość opłaty. W przypadku naszej gminy jest to 40 % wspomnianej różnicy.

Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Termin początkowy, od którego liczy się upływ 3 lat to dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty, o co warto wystąpić jeszcze w toku postępowania. Na wniosek właściciela nieruchomości, opłata adiacencka może być rozłożona na raty roczne, płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu. Najczęściej przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Radny Cyprian Posadowski

Źródło: http://blogprawnika.pl/2011/03/jak-sie-bronic-przed-oplata-adiacencka/ , ustawa o gospodarce nieruchomościami

Przepraszamy pana Posadowskiego za niedopatrzenie

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.