Kiedy otrzymasz zwrot nadpłaty z podatku?

KAS
KAS

Zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania następuje w terminie 3 miesięcy. Nie jest to termin dowolny ani instrukcyjny, lecz ustawowy. Zapisany jest w art. 77 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.   – Ordynacja podatkowa.

Termin ten zaczyna bieg od dnia wpływu poprawnego zeznania. Jeżeli zeznanie nie jest poprawne, wówczas organ podatkowy wzywa do skorygowania błędów. Przepisy tej samej ustawy przewidują następstwa niedokonania zwrotu nadpłaty w obowiązującym terminie. Reguluje taki przypadek art. 78 § 2 pkt 4. Wynika z niego, że jeżeli nadpłata nie została zwrócona    w terminie 3 miesięcy od dnia jej powstania (czyli złożenia zeznania), wówczas podlega oprocentowaniu. Jest ono liczone za okres od dnia złożenia zeznania do dnia dokonania zwrotu. Stawka oprocentowania odpowiada aktualnej stopie odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.


W praktyce zwroty realizowane są w kolejności adekwatnej do wpływu zeznań. Szybciej następuje obsługa zeznań złożonych elektronicznie niż złożonych papierowo. Wynika to  z faktu, iż papierowe wymagają dodatkowej obróbki polegającej na manualnym wprowadzeniu zapisanych w nich danych do systemów komputerowych. Elektroniczne wczytują się automatycznie. Urząd nie może zatem informować o przewidywanej dacie konkretnego zwrotu. Indywidualne dane zawarte m.in. w deklaracjach oraz dokumentacji rachunkowej organu podatkowego objęte są     tzw. tajemnicą skarbową, o czym stanowi art. 293 przytoczonej wcześniej ustawy. Ujawnienie tajemnicy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Często zdarza się, że do Urzędu telefonują osoby z pytaniem, kiedy otrzymają zwrot nadpłaty. Rozmowa telefoniczna nie stwarza gwarancji autoryzacji rozmówcy. Dlatego, oprócz przyczyn wskazanych wcześniej, funkcjonariusze    i pracownicy KAS nie mają prawa udzielać takich informacji.

Nadpłata wynikająca z zeznania nie zawsze podlega zwrotowi. Stosownie bowiem do art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej „Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę  od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu…”

Innymi słowy: jeśli Iksiński złożył zeznanie, w którym wyliczył nadpłatę w kwocie 1.000 zł, ale jednocześnie  ma zaległość w innym podatku na kwotę 800 zł i odsetki 50 zł, to otrzyma zwrot 150 zł. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego powodu nadpłata występuje. W szczególności chodzi o zastosowanie ulgi na dziecko. Część osób myli tę ulgę ze świadczeniem 500+. W tym drugim przypadku nie podlega ono egzekucji. Oznacza to, że nie może być zajęte przez komornika sądowego czy skarbowego.

Nie ma natomiast analogicznych regulacji prawnych odnośnie ulgi na dziecko. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, to w pierwszej kolejności pokrywane są z niej istniejące zaległości podatkowe. Podobnie nadpłata (inaczej niż świadczenie 500+) może być zajęta przez komornika sądowego w związku z toczącą się egzekucją należności cywilnoprawnej (np. niespłacony kredyt czy zobowiązanie wobec kontrahenta). Urząd Skarbowy ma obowiązek respektować zajęcie komornicze.

Leszek Boroch, Urząd Skarbowy w Złotoryi
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.