Reforma edukacji coraz bliżej

Zalewska Anna
Zalewska Anna

MEN intensywnie przygotowuje reformę edukacji . Anna Zalewska podpisuje kolejne rozporządzenia wdrażające zmiany.

W lutym Anna Zalewska podpisała  rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Już od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Treść rozporządzenia

W ubiegłym tygodniu weszły w życie dwa nowe ważne dla środowiska oświatowego rozporządzenia:  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej); branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej); szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Do ośmioletniej szkoły podstawowej wprowadzono nowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne: geografię, biologię, chemię i fizyki. Będą one włączane stopniowo: geografia i biologia –od klasy piątej, chemia i fizyka – od klasy siódmej.  drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej. Geografia, biologia, chemia, fizyka przewidziane są w wymiarze 4 godzin tygodniowo w cyklu edukacyjnym (w V-VIII klasach) - czyli tyle samo co w dotychczasowym trzyletnim gimnazjum.

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwość organizowania, zaczynając od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych.

W liceach   i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. To spełnienie postulatów, szczególnie liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, w których drugim językiem nauczania jest tzw. język „niszowy” – język rzadziej wybierany i mniej „dostępny” niż język angielski.

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 września 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 2019 roku dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Treść rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli  zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (przewidziane w art. 61 ustawy o systemie oświaty), co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.

W rozporządzeniu zawiera, między innymi, regulacje dotyczące przyjęcia z urzędu do klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły (po poinformowaniu rady oddziałowej) ma obowiązek podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów zwiększyłaby się ponad 25. W opisanej sytuacji, na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dyrektor szkoły może odstąpić od takiego podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale, jednak nie więcej niż o 2 dzieci. W takim przypadku obligatoryjnie należy zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego.

W rozporządzeniu doprecyzowano również rozwiązania dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łączonych szkoły podstawowej. Znalazły się też regulacje dotyczące czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych.

Treść rozporządzenia

W ubiegłym tygodniu Minister Zalewska podpisała również rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Wejście w życie rozporządzenia wynika z potrzeby wskazania sposobu przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w przypadku postępowania rekrutacyjnego m.in. do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018, tak aby potencjalni kandydaci do tych oddziałów mogli podjąć decyzje odpowiednio wcześniej.

Treść rozporządzenia

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.