Księgowy poszukiwany do PODNiPPP

Złotoryja Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Złotoryja

Dyrektor PODN i PPP w Złotoryi ogłosił nabór na stanowisko księgowego w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty:

  • CV i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
  • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy na stanowisku Głównego Księgowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego
  • oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych)

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja- sekretariat w godzinach od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14 listopada 2017r. do godziny 12.00.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych z wyłączeniem osób, których oferty zostaną z przyczyn formalnych odrzucone. Dyrektor PODN i PPP w Złotoryi zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ośrodka podnzlotoryja.pl, Biuletynu Informacji Publicznej bip.powiat-zlotoryja.pl oraz na tablicy informacyjnej w PODN i PPP w Złotoryi.

źródło: PODN Złotoryja
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.