Dyrektor żłobka poszukiwany

Urząd Miejski w Złotoryi Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Urząd Miejski w Złotoryi

Już po raz drugi Burmistrz ogłasza konkurs na dyrektora żłobka przy ulicy Letniej. Wymiar pracy 1/2 etatu

Złotoryjski żłobek pracuje w godzinach 6-16 od poniedziałku do piątku. Uczęszcza tam około  50 maluchów. Łącznie z dyrektorem pracuje w żłobku 12 osób obsługi. W roku 2016/2017 wymiar pracy dyrektora wynosił 20 godzin tygodniowo.

 Zakres obowiązków dyrektora:

a) organizowanie i stały nadzór prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz kierowanie jego działalnością;
b) zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej, opiekuńczo -wychowawczej oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
c) organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nad dziećmi oraz pracy dla podległego personelu;
d) należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka i usprawnianie jego organizacji;
e) racjonalne i zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi żłobka;
f) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem żłobka;
g) współdziałanie z organem prowadzącym oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami;
h) zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci;
i) prowadzenie współpracy z rodzicami;

j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego” w Złotoryi, do dnia 11 maja 2017r.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.